Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

29/07/2020

Đầu năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.

6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định;
các sở, UBND các huyện, thành phố ban hành 13 Quyết định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Chương trình này, những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống văn bản quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng ngân sách, vốn, tài nguyên khoáng sản, tài sản Nhà nước; quản lý, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng đất đai...

Trong các cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên tập trung vổn cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tác động lan tỏa với nền kinh tế. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai; khai thác, sử dụng khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức, quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động; quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân...

Cùng với đó, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% chi; giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội có sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Các chủ trương, chính sách khi ban hành phải căn cứ vào nguồn lực thực có của địa phương và quy định theo mức của Trung ương ban hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, không khả thi, lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện mua sắm tập trung đối với 5 mặt hàng theo Quyết định số 138 của UBND tỉnh, không mua sắm mới phương tiện đi lại...

Theo báo cáo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định; các sở, UBND các huyện, thành phố ban hành 13 Quyết định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thanh tra, phát hiện 19 đơn vị vi phạm với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 553.625 triệu đồng từ việc thực hiện tốt Thông tư số 38 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; tiết kiệm trên 626,5 tỷ đồng từ công tác thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán và quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm trên 454 tỷ đồng trong đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và các công trình phúc lợi công cộng; giảm 11 xe ô tô từ hoạt động mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại...

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản quản lý, hệ thống văn bản quy định của tỉnh về tổ chức, biên chế; quản lý, sử dụng ngân sách, vốn, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Xem xét thu hồi các dự án giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết và điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Theo: Thanh Nga

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10127

Các tin đã đưa ngày: