Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

09/09/2021

Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng theo quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo cho đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, tỉnh đã phê duyệt, hoàn thiện 3 đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Nam, phía Bắc và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; 15 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đã phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc.

Riêng những tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV các huyện: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo; trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Bác, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến BTV Tỉnh ủy điều chỉnh 3 quy hoạch xây vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc. Triển khai quy hoạch chung đô thị Liên Châu, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục huyện Lập Thạch, hồ Bò Lạc huyện Sông Lô và hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà huyện Tam Đảo…

Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc mới đạt 45%. Đặc biệt, các quy hoạch theo phân cấp cho cấp huyện, thành phố như: Quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các xã, thị trấn; cải tạo, chỉnh trang đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất ở tái định cư, khu đất dịch vụ…tiến độ còn chậm, tầm nhìn còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc tổ chức công bố công khai chưa kịp thời, công tác cắm mốc giới ngoài thực địa chưa được quan tâm thực hiện; thiết kế đô thị - nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc đô thị - nông thôn, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch còn thiếu. Nhiều quy hoạch chậm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung.        

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, khắc phục các hạn chế, Sở Xây dựng đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng và ban hành văn bản pháp lý hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo thẩm quyền. Rà soát, bổ sung, bố trí đầy đủ, hợp lý nhân lực tại các phòng chuyên môn phục vụ cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Cùng với đó, thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định; thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch, bị ảnh hưởng tác động bởi quy hoạch. Công bố công khai các đồ án đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện, từ việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: