Công văn số 6437/UBND-TH2 ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng nhân dịp tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài

29/08/2018

Công văn số 6437/UBND-TH2 ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng nhân dịp tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài

Các tin đã đưa ngày: