Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (23/08/2018)

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.
Các tin đã đưa ngày: