Lập Thạch hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/05/2020

Đảng bộ huyện Lập Thạch có 59 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 20 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, 34 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức Đảng trên địa bàn. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, huyện ủy viên theo dõi cơ sở và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Đình Chu tổ chức Đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ.

Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và sát với tình hình thực tiễn của từng chi, đảng bộ. Qua đại hội, đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Lập Thạch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: Thanh Ngân

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=9965

Các tin đã đưa ngày: