Tam Dương coi trọng chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới

23/04/2020

Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Tam Dương đã chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng phương châm, yêu cầu của Kế hoạch số 148 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong công tác nhân sự, Đảng bộ huyện luôn coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý cho cấp ủy khóa mới.

Hiện nay, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương có 34 đồng chí, giảm 7 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ do có cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác. 100% ủy viên BCH có trình độ đáp ứng với yêu cầu hiện tại. Số ủy viên BCH Đảng bộ đủ điều kiện tái cử 29 đồng chí.

Theo Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang, để nâng cao hơn nữa chất lượng cấp ủy khóa mới, BTV Huyện ủy Tam Dương xác định cần bám sát vào các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BTV Huyện ủy sớm ban hành quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tổ giúp việc của Tiểu ban nhân sự và Tổ rà soát tiêu chuẩn chính trị nhằm rà soát, chuẩn bị các phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành Hướng dẫn số 27 hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 để thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự trong toàn Đảng bộ huyện.

Trong việc xây dựng đề án nhân sự, BTV Huyện ủy bám sát quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và trên cơ sở nguồn cán bộ tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

Huyện ủy giao Ban Tổ chức, Tiểu ban nhân sự nghiên cứu cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo.

Trong đó, đối với một số chức danh cần xem xét cụ thể theo hướng: Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và phải bám sát vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Huyện ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác rà soát quy hoạch hàng năm, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đối với công tác nhân sự của Đảng bộ huyện, Thường trực, BTV Huyện ủy chỉ đạo việc rà soát công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, giao Tiểu ban nhân sự phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng đề án và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Trong đó, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đến nay, đề án nhân sự đã được Tiểu ban nhân sự dự thảo xong, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều được đảm bảo theo quy định. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động tham mưu cho BTV Huyện ủy điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua.

Công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ trước đại hội được Thường trực, BTV Huyện ủy quan tâm. Huyện ủy đã thực hiện việc bổ sung 1 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; điều động, luân chuyển 1 cán bộ từ huyện về tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cấp ủy khóa mới, BTV Huyện ủy Tam Dương đặc biệt chú trọng về tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên.

Theo dự kiến, BCH Đảng bộ huyện có 39 đồng chí, giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015- 2020 (tái cử 29 đồng chí, đổi mới 10 đồng chí); ủy viên BTV Huyện ủy có 11 đồng chí (trong đó, trẻ tuổi có 1 đồng chí; nữ có 2 đồng chí).

Với cấp ủy cơ sở, dự kiến số lượng tham gia BCH Đảng bộ cơ sở là 225 đồng chí, trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ là 51/225, tỷ lệ cán bộ trẻ là 89/225; ủy viên BTV Đảng ủy là 69 đồng chí (trong đó, cán bộ trẻ là 16, cán bộ nữ là 8). Hầu hết cán bộ trẻ, cán bộ nữ cấp huyện và cơ sở đều được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác.

Với sự coi trọng về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Tam Dương sẽ phát huy được năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo: Hoàng Nga

http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/69660/tam-duong-coi-trong-chat-luong-nhan-su-cap-uy-khoa-moi.html

Các tin đã đưa ngày: