Tập trung tâm huyết, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng

25/03/2020

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp là một nội dung quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp. Để có các văn kiện Đại hội, từ Ban chấp hành Trung ương đến các cấp ủy Đảng đều thành lập tiểu ban văn kiện, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện rất công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo trung thực, khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, sát với thực tế. Tuy vậy, theo quy định, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp vẫn lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước; thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, đồng thời qua việc đóng góp ý kiến với tổ chức Đảng giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự đồng thuận giữa “ý Đảng” với “lòng dân”.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Do vậy, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm có: “Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”; “Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm, giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030”; “Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025” và “Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII”.

Theo chỉ đạo của Trung ương, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) sẽ thảo luận các văn kiện tóm tắt; đại hội cấp trên cơ sở (quận, huyện và tương đương, tỉnh, thành phố và tương đương trực thuộc Trung ương) sẽ thảo luận toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc công bố các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành trong thời gian từ 15/10/2020 đến 15/11/2020. Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ tỉnh ta đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội, trong đó có nội dung quan trọng là đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện của tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân. Do vậy từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các văn kiện, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để đóng góp những ý kiến chính xác, tâm huyết, trách nhiệm, vừa có “Tâm” và có “Tầm” cho Đảng.

Trong tổ chức điều hành đại hội, đoàn chủ tịch cần dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, cả văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện của tổ chức Đảng cấp trên. Trân trọng những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, hành động, thủ đoạn nhân cơ hội đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: