Tổng kết phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020

04/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKHT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, về tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM được các cấp, các ngành, địa phương triển khai, thực hiện khẩn trương, kịp thời và đồng bộ, đời sống nông dân nông thôn có nhiều đổi mới, cả về vật chất và tinh thần, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Vĩnh Phúc tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phúc bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp. Trong tổng số 112 xã, bình quân mới đạt 6,7 tiêu chí/xã; cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới hầu như chưa có, nhiều địa phương trong giai đoạn đầu triển khai còn lúng túng. Sau 10 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:

Kết quả hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua của các cấp, các ngành:

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện khẩn trương, kịp thời và đồng bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng NTM và quan tâm, chỉ đạo thực hiện; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong xây dựng NTM đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực triển khai các phong trào thi đua như: “Thi đua học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới”;  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;  “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; ngành Giáo dục đào tạo với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử”, thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng. Ngành Y tế phát động các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân”, “Xây dựng đơn vị y tế xanh - sạch - đẹp” đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công an tỉnh với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với khẩu hiệu “Kỷ cương, trách nhiệm, trí tuệ, hiệu quả; Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” được các cấp hội và hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia. Ngành Nông nghiệp & PTNT phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất”, “Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ chỉ đạo các cấp Hội tham gia thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”, “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”. Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phát động phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh”. Hội nông dân phát động phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”...

Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng,  nhiều người dân đã tự nguyện tham gia hiến đất xây dựng các công trình công cộng, đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến 30/8/2019, toàn tỉnh đã có 107/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 95,5%); 02 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (Huyện Yên Lạc, Huyện Bình Xuyên), 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Thành phố Vĩnh Yên), huyện Tam Đảo đang đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu hết năm 2019, 100% các xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM.

Một số cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM:

Trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tỉnh đã chọn 01 huyện, 06 xã chỉ đạo điểm đăng ký với Trung ương, chọn 20 xã làm điểm cấp huyện, 10 xã đầu tiên đạt chuẩn NTM thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng, 10 xã tiếp theo đạt Chuẩn NTM thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng.

Để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế khen thưởng công trình, hạng mục công trình phúc lợi cho các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí, về đích sớm, qua đó đã thu hút được nguồn lực lớn trong nhân dân, tạo động lực phong trào thi đua rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đã xuất hiện nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo và đạt kết quả cao, điển hình như: Xã Liên Châu, xã  Tam Hồng, huyện Yên Lạc; xã Nhạo Sơn, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô; xã Đình Chu huyện Lập Thạch; xã Bồ Lý huyện Tam Đảo; xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương; xã Tam Hợp, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; xã Tam Phúc, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường; xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên...

Mặc dù, việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia của nhân dân trong tỉnh, đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến 30/8/2019 tổng nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 12.896,962 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp và người dân đóng góp 784,843 tỷ đồng). Nhân dân trong toàn tỉnh đã tự nguyện hiến trên 900.000 m2 đất và trên 300.000 công lao động.

Phong trào thi đua xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp, UBND huyện, thành phố phát động thi đua, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng thi đua xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong sạch, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ động, tích cực của người dân tham gia phong trào xây dựng NTM. Thi đua đẩy mạnh việc áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; đổi mới mạnh mẽ và phát huy hiệu quả công tác khuyến nông. Thực hiện tốt các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên kết sản xuất; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp. Tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, theo chuỗi liên kết với các hình thức phù hợp. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng đảm bảo tính đồng bộ. Làm tốt việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thi đua huy động mọi nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để thực hiện chương trình, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực trong xây dựng NTM, thực hiện xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Thi đua xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ rừng, tạo môi trường trong lành và cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” ở các vùng nông thôn; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Thi đua phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn; thi đua phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua:

Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành lập 03 đoàn kiểm tra phong trào thi đua xây dựng NTM tại một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã. Qua kiểm tra đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào để huy động tối đa các nguồn lực cũng như việc đóng góp của nhân dân cho phong trào thi đua xây dựng NTM.

Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:

UBND tỉnh chỉ đạo các, sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo định kỳ trước ngày 20/6 và ngày 15/12 hàng năm về tình hình tổ chức, thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM; đồng thời hướng dẫn đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết phong trào thi đua ”Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015, giai đoạn 2016 - 2018 và tổng kết giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng quy định. Qua công tác sơ kết, tổng kết đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng NTM; đánh giá kết quả phong trào thi đua trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM, trong đó tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ những ưu, khuyết điểm và những kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành, các địa phương, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn tỉnh.

Thông qua các đợt sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Công tác khen thưởng, động viên phong trào thi đua của các cấp, các ngành cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

Giai đoạn 2011-2015: Thủ tướng Chính phủ đã tặng 26 Bằng khen cho 25 xã ( xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên được tặng 02 lần), tặng Bằng khen cho 05 cá nhân, tặng 01 Cờ cho huyện (huyện Yên Lạc), thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng cho xã (xã Liên Châu). Chủ tịch UBND tỉnh tặng 43 Cờ thi đua cho các xã; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 116 tập thể, 261 cá nhân là nông dân, chủ doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 149 cá nhân là người nông dân đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động. Chủ tịch UBND huyện, thành phố đã tặng Giấy khen cho 308 tập thể và 852 cá nhân. Chủ tịch UBNd các xã tặng giấy khen cho 560 tập thể và 1.981 cá nhân; các cá nhân đã được các cấp khen thưởng chủ yếu là nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016 - 2018: Sơ kết phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho 06 tập thể, 03 cá nhân; Gám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 157 tập thể và 564 cá nhân; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tặng giấy khen cho 44 tập thể và 264 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Sông Lô tặng giấy khen cho 09 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tặng giấy khen cho 17 tập thể và 38 cá nhân...

Năm 2019, tổng kết phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân; UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Có thể nói, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tới, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần chung sức, đồng lòng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung tay góp sức, tiếp tục tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: