Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 60%

25/09/2019

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ dân khu vực nông thôn, đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các địa phương, nhất là các xã khó khăn về nguồn nước, các xã có nguồn nước ô nhiễm, không hợp vệ sinh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2012-2019, bằng nguồn vốn Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã đầu tư xây dựng 5 công trình cấp nước tập trung có quy mô xã, liên xã với công suất từ 300-8.000m3/ngày đêm, cấp nước cho hơn 29.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở đang quản lý khai thác 10 công trình cấp nước cho hơn 17.000 hộ dân sử dụng; hỗ trợ lắp đặt trên 1.800 thiết bị xử lý nước cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp cận nước sạch sinh hoạt với tổng kinh phí gần 542 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung hơn 528,5 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ xử lý nước cho hộ nghèo, gia đình chính sách gần 13,2 tỷ đồng.

Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, ước năm 2019 đạt 99%, dự kiến đến năm 2020 đạt 100%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo QCVN 02/BYT đến năm 2018 đạt 55,4%, ước năm 2019 đạt 60%, dự kiến năm 2020 đạt 64,8%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, những năm qua, chính sách đầu tư của nhà nước về lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn chưa phù hợp, định mức hỗ trợ và đầu tư xây dựng thấp, nhất là vùng đồng bằng nên khó triển khai; nguồn kinh phí đầu tư thường kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả khai thác và sử dụng công trình. Bên cạnh đó, công tác truyền thông chưa tạo được sự thay đổi lớn về hành vi của người dân trong sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng. Nhận thức của người dân còn hạn chế, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ đầu tư của nhà nước gây khó khăn trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh tiếp tục điều chỉnh bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường; vận động các hộ dân tại các xã có công trình cấp nước tập trung đấu nối lắp đặt sử dụng nước từ công trình; ứng dụng các công nghệ xử lý nước hộ gia đình đối với khu vực miền núi, khó khăn về kinh tế, nước sinh hoạt, chưa có điều kiện xây dựng cấp nước tập trung. Tăng cường giám sát quản lý chất lượng nước sinh hoạt; đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung và quản lý vận hành công trình sau đầu tư. Cùng với đó, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp nhắm nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hằng năm.

Theo Vinhphuc.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: