VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ KH&CN

10/02/2020

     QUYẾT ĐỊNH

- Quyết định số 297/QĐ-TTg  ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật ngày 05/03/2021).

Quyết định số 152/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2021 Ban hành Quy định quản trị, vận hành và sử dụng Phần mềm Quản lý xây dựng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 04/02/2021)

- Quyết định số 3788/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2020 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 21/01/2021).

- Thông tư 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 Quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư (cập nhật ngày 21/01/2021)

- Văn bản số 3529/BKHCN-TĐKT ngày 23/11/2020: V/v triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng HCM và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 (cập nhật ngày 23/11/2020)

- Quyết định 1383/QĐ-BKHCN Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (cập nhật ngày 01/6/2020)

- Quyết định 1382/QĐ-BKHCN Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em (cập nhật ngày 01/6/2020)

- Quyết định 961/QĐ-BKHCN: Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 21/4/2020)

- Quyết định 943/QĐ-BKHCN ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 16/4/2020)

- Quyết định 877/QĐ-BKHCN Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 (cập nhật ngày 16/4/2020)

- Quyết định 818/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 (cập nhật ngày 30/3/2020)

- Quyết định 587/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 9/3/2020)

- Quyết định 402/QĐ-BKHCN: về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 02/3/2020)

  Quyết định số 131/QĐ-BKHCN Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 10/02/2020)

Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 10/02/2020)

Quyết định số 18/QĐ-BKHCN: Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (cập nhật ngày 10/02/2020)

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 5/2/2020)

Quyết định Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 (cập nhật ngày 5/2/2020)

     CHỈ THỊ

- Chỉ thị số 01/CT-BKHCN về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-2019 (cập nhật ngày 27/4/2020)

Các tin đã đưa ngày: