NGHỊ ĐỊNH

03/12/2016

1. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

2. Nghị định số: 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

3. Nghị định số: 11/2014/NĐ-CP Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

4. Nghị định số: 80/2007/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

6. Nghị định số: 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

7. Nghị định số: 87/2014/NĐ-CP Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

8. Nghị định số: 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

9. Nghị định số: 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

10. Nghị định số: 119/1999/NĐ-CP Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ  

11. Nghị định số: 120/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

12. Nghị định số: 11/2014/NĐ-CP Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

13. Nghị định số: 20/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

14. Nghị định số: 50/2015/NĐ-CP Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

15. Nghị định số: 64/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

16. Nghị định số: 78/2014/NĐ-CP Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

17. Nghị định số: 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

18. Nghị định số: 133/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

19. Nghị định số: 103/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

20. Nghị định số: 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

21. Nghị định số: 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22. Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

23. Nghị định số: 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến

24. Nghị định số: 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

25. Nghị định số: 213/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

26. Nghị định số: 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

27. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

28. Nghị định số: 23/2014/NĐ-CP  Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

29.Nghị định số 43/2011/NĐ-CP: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

30. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

31. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP: Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (cập nhập ngày 16/01/2017)

32. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (cập nhập ngày 19/01/2017)

33. Nghị định số 105/2016/NĐ-CP: Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (cập nhật ngày 17/02/2017)

34. Nghị định 163/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 17/02/2017)

35. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí (cập nhật ngày 18/02/2017)

36. Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành KH&CN.(cập nhật ngày 18/02/2017)

37. Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (cập nhật ngày 18/02/2017)

38. Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (cập nhật ngày 18/02/2017)

39. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (cập nhật ngày 21/08/2017)

40. Nghị định số 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 07/09/2017)

41.Nghị định số 99/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cập nhật ngày 07/09/2017)

42. Nghị định 74/2017/NĐ-CP: Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (cập nhật ngày 16/10/2017)

43. Nghị định 60/2017/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (cập nhật ngày 16/10/2017)

44. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cập nhật ngày 23/11/2017)

45. Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ngày 05/03/2017)

46. Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (cập nhật ngày 24/05/2018)

47. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cập nhật ngày 24/05/2018)

48. Nghị định số 78/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (cập nhật ngày 30/05/2018)

49. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (cập nhật ngày 30/05/2018)

50. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (cập nhật ngày 03/08/2018)

51. Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (cập nhật ngày 06/09/2018)

52. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 21/02/2019)

53. Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 9/9/2019)

54. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (cập nhật 9/9/2019)

55. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (cập nhật ngày 21/4/2020)

56. Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam (cập nhật ngày 07/5/2020)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: