NGHỊ QUYẾT

22/11/2016

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

2. Nghị quyết số: 46/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

3. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

4. Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017: Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (cập nhật ngày 15/03/2017)

5. Nghị quyết số 67/NQ-CP: Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 23/11/2017)

6. Nghị quyết số 88/CP: Về chương trình phát triển khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010 (cập nhật ngày 23/11/2017)

7. Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/05/2018: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04/2018 (cập nhật ngày 06/06/2018)

8. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (cập nhật ngày 06/06/2018)

9. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017: Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (cập nhật ngày 06/06/2018)

10. Nghị quyết số 26-NQ/TW: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa XII: Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (cập nhật ngày 07/06/2018)

11. Nghị quyết số 27-NQ/TW: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa XII: Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (cập nhật ngày 07/06/2018)

12. Nghị quyết số 28-NQ/TW: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa XII: Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (cập nhật ngày 07/06/2018)

13. Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (cập nhật ngày 05/02/2020)

14. Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (cập nhật ngày 05/02/2020)

15. Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ : Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (cập nhật ngày 05/02/2020)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: