QUYẾT ĐỊNH

22/11/2016

- Quyết định số: 1747/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

- Quyết định số 311/QĐ-TTg Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015

- Quyết định số: 3436/QĐ-BKHCN Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 

4. Quyết định số: 3862/QĐ-BKHCN Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Kèm theo phụ lục

5. Quyết định số: 2770/QĐ-BKHCN Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý    nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Kèm theo phụ lục 

6. Quyết định số 2395/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

7. Quyết định số: 256/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016

8. Quyết định số: 37/2015/QĐ-TTg Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9. Quyết định số: 1062/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

10. Quyết định số: 154/QĐ-BKHCN V/v phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016

11. Quyết định số: 227/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2016

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

12. Quyết định số: 212/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016

13. Quyết định số: 844/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

14. Quyết định số: 112/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016

15. Quyết định số: 113/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016

16. Quyết định số: 380/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020

17. Quyết định số: 501/QĐ-TTg Về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội

18. Quyết định số: 792/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng năm 2030

19 Quyết định số: 1670/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025

20. Quyết định số: 1671/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

21. Quyết định số: 1747/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giaoo tiến bộ khoa học và công nghệ thuc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

22. Quyết định số: 3412/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp

23. Quyết định số: 3639/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016

24. Quyết định số: 3709/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

26. Quyết định số: 588/QĐ-BKHCN Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ

27. Quyết định số: 3892/QĐ-BKHCN Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ

28. Quyết định số: 847/QĐ-BKHCN Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29. Quyết định số: 27/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

30. Quyết định số: 45/2014/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ

31. Quyết định số: 889/QĐ-BKHCN Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

32. Quyết định số: 2075/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

33. Quyết định số: 1361/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020

34. Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg: V/v áp dụng quy chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ (Cập nhật ngày 18/04/2017)

35. Quyết định số 04/2016/QĐ-TTg ngày 04/02/2016: Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ KH&CN.(Cập nhật ngày 18/04/2017)

36. Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/04/2017: V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (Cập nhật ngày 06/7/2017)

37. Quyết định số 1799/QĐ-BKHCN: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (cập nhật ngày 09/09/2017)

38. Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (câp nhật ngày 19/10/2017)

Phụ lục 1

Phụ lục 2

39. Quyết định 2480/QĐ-BKHCN: Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, uỷ quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (cập nhật ngày 20/12/2017)

40. Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN: Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (cập nhật ngày 20/12/2017)

41. Quyết định số 2099/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 16/01/2018)

42. Quyết định số 390/QĐ-TTg: Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (cập nhật ngày 06/06/2018)

43. Quyết định số 491/QĐ-TTg: Phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm-2025, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật ngày 07/06/2018)

44. Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây mới (cập nhật ngày 07/06/2018)

45. Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (cập nhật ngày 07/06/2018)

46. Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020 (cập nhật ngày 11/06/2018)

47. Quyết định số 1712/QĐ-BKHCN: Phê duyệt PA đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 30/07/2018)

48. Quyết định số 2395/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 06/09/2018)

49. Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

50. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND: Ban hành quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/11/2018)

51. Quyết định số 200-QĐ/BCĐ: V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh (cập nhật ngày 28/11/2018)

52. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu" (Cập nhật ngày 17/5/2019)

53. V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Cập nhật ngày 21/5/2019)

54. Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng (Cập nhật ngày 5/8/2019)

55. Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27/08/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 16/9/2019)

56. 3263/QĐ-BKHCN Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu" (cập nhật ngày 8/11/2019)

57. Quyết định 696/QĐ-TTg 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW phát triển khoa học, công nghệ (cập nhật ngày 29/5/2020)

58. Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 (cập nhật ngày 09/02/2021)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: