THÔNG TƯ

22/11/2016

1. Thông tư số: 03/2016/TT-BKHCN Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

2. Thông tư số: 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường  

3. Thông tư số: 25/2015/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ 

Phụ lục Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

4. Thông tư liên tịch số: 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

5. Thông tư số: 03/2015/TT-BKHCN Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09  tháng 3  năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

6. Thông tư liên tịch số: 29 /2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

- Phụ lục Thông tư số: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

7. Thông tư liên tịch số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

8. Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

9. Thông tư liên tịch số: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

10. Thông tư số: 26/2015/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phụ lục thông tư số: 26/2015/TT-BKHCN

11. Thông tư liên tịch số: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

12. Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

13. Thông tư số: 17/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

14. Thông tư số: 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

- Phụ lục thông tư số: 15/2014/TT-BKHCN

15. Thông tư số: 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

16. Thông tư số: 04/2015/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

- Phụ lục thông tư số: 04/2015/TT-BKHCN

17. Thông tư số: 23/2014/TT-BKHCN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

18. Thông tứ số: 05/2014/TT-BKHCN Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

- Mẫu Hợp đồng

- Mẫu Biên bản Thanh lý Hợp đồng

19. Thông tư số: 08 /2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

- Phụ lục 5

- Phụ lục 6

20. Thông tư số: 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

- Phụ lục thông tư số: 11/2014/TT-BKHCN

21. Thông tư số: 24/2010/TT-BKHCN Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”

- QCVN 6 - kèm thông tư 24

22. Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

23. Thông tư liên tịch số: 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy 

24. Thông tư số: 07/2013/TT-BKHCN Thông tư quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

25. Thông tư số: 31/2014/TT-BKHCN Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

26. Thông tư liên tịch số: 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

27. Thông tư số: 02/2014/TT-BKHCN Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

28. Thông tư liên tịch số: 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật

29. Thông tư số: 14/2014/TT-BKHCN  Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

30. Thông tư số: 03/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

31. Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

32. Thông tư số: 11/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ

33. Thông tư số: 19/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

34. Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

35. Thông tư số: 22/2014/TT-BKHCN Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

36. Thông tư số: 23/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

37. Thông tư số: 27/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

38. Thông tư số: 35/2014/TT-BKHCN Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

- Phụ lục 

39. Thông tư số: 01/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ

40. Thông tư số: 19 /2013/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

41. Thông tư số: 27/2013/TT-BKHCN Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

42. Thông tư liên tịch số: 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

44. Thông tư số: 19/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân

45.Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

46. Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

47. Thông tư liên tịch số: 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

48. Thông tư liên tịch số: 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

49. Thông tư số: 04/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

50. Thông tư số: 06/2014/TT-BKHCN Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

51. Thông tư số: 07/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

52. Thông tư số: 10/2014/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

53. Thông tư số: 12/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

54. Thông tư số: 12/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

- Phụ lục

55. Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

56. Thông tư số: 21/2013/TT-BKHCN Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

57. Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

58. Thông tư liên tịch số: 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

59. Thông tư số: 14/2015/TT-BKHCN Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

60. Thông tư liên tịch số: 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

61. Thông tư liên tịch số: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

62. Thông tư số: 08/2014/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân

63. Thông tư số: 23/2015/TT-BKHCN Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (cập nhập ngày 15/01/2017)

64. Thông tư số: 26/2015/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ (cập nhập ngày 16/01/2017)

- Phụ lục

65. Thông tư 298/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ (cập nhật ngày 17/01/2017)

66. Thông tư 287/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (cập nhật ngày 06/02/2017)

67. Thông tư số 109/2016/TT-BTC: Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (cập nhật ngày 10/02/2017)

68. Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN: Quy định về đo lường đối phương tiện đo nhóm 2 (cập nhật ngày 15/02/2017)

69. Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN: Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (cập nhật ngày 15/02/2017)

70. Thông tư số 41/2010/TT-BTC: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy (cập nhật ngày 17/02/2017)

71. Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN: Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (cập nhật ngày 17/02/2017)

72. Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN: Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 28/03/2017)

73. Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (cập nhật ngày 05/4/2017)

74. Thông tư 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016: Quy định Quản lý đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 18/04/2016)

75. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016:  Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp (cập nhật ngày 18/04/2017)

76. Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/06/2016: Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí (cập nhật ngày 18/04/2017)

77. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/04/2016: Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (cập nhật ngày 18/04/2017)

78. Thông tư 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ (cập nhật ngày 18/04/2017)

79. Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015: Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (cập nhật ngày 18/04/2017)

80. Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/04/2017: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 18/04/2017)

81. Thông tư số 07/2017/TT-BTC: Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón (cập nhật ngày 06/05/2017)

82. Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN: Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục (cập nhật ngày 07/06/2017)

83. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (cập nhật ngày 14/06/2017)

84. Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học (cập nhật ngày 14/06/2017)

85. Thông tư 10/2017/TT-BKHCN: Quy định vể xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia vể KH&CN (cập nhật ngày 20/07/2017)

86. Thông tư 09/2017/TT-BKHCN: Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ (cập nhật ngày 20/07/2017)

87. Thông tư 08/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

88.Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 11/09/2017)

89. Thông tư số  88/2017/TT-BTC: Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 18/09/2017)

90. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC: Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (cập nhật ngày 16/10/2017)

91. Thông tư số 90/2017/TT-BTC: Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập (cập nhật ngày 20/10/2017)

92. Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN: Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” (cập nhật ngày 20/11/2017)

93. Thông tư ố 09/2017/TT-BKHCN: Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ (cập nhật ngày 20/12/2017)

94. Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN: Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (cập nhật ngày 11/06/2018)

95. Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018: V/v quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia (cập nhật ngày 11/07/2018)

96. Thông tư só 03/2018/TT-BKHCN: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu nhập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 11/07/2018)

97. Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN: Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (cập nhật ngày 17/07/2018)

98. Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN: Ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (cập nhật ngày 30/07/2018)

99. Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN: Quy định Quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (cập nhật ngày 06/09/2018)

100. Thông tư số 63/2018/TT-BTC: Thông tư hướng dẫn một số diều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (cập nhật ngày 06/09/2018)

101. Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (cập nhật ngày 04/09/2018)

102. Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN: Thông tư  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" (cập nhật ngày 04/09/2018)

103. Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN: Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục (cập nhật ngày 11/10/2018)

104. Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018: Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (cập nhật ngày 16/01/2019)

105. Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" (cập nhật ngày 15/02/2019)

106. Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính (cập nhật ngày 01/03/2019)

107. Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính, quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (cập nhật ngày 30/7/2019) 

108. Thông tư 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (cập nhật ngày 30/7/2019)

109. Thông tư 02/2019/TT-BKHCN Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (cập nhật ngày 31/7/2019)

110. Thông tư 53/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (cập  nhật ngày 9/9/2019)

111. Thông tư 07/2019/TT-BKHCN v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2(cập nhật ngày 18/9/2019)

112. Thông tư 16/2019-/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" (cập nhật ngày 19/12/2019)

113. Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" (cập nhật ngày 11/8/2020)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: