NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

01/05/2020

 

1 . Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND: V/v phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chi tiết và danh mục dự án đầu tư của Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập tỉnh Vĩnh Phúc từ nguồn vay lại vốn vay Ngân hàng Thế giới (cập nhật ngày 31/07/2017)

2. Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND: V/v thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 31/07/2017)

3. Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND: Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 31/07/2017)

4. Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND: Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số dự án theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 31/07/2017)

5. Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND: Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 17/08/2017)

6. Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

7. Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND: Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 (cập nhật ngày 17/08/2017)

8. Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND: Về trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

9. Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND: Về thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

10. Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

11. Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND: Phê chuẩn Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020 (cập ngày 17/08/2017)

12. Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND: Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

13. Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND: Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thông, tổ dân phố (cập nhật ngày 17/08/2017)

14. Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND: Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/08/2017)

15. Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND: Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 01/08/2017)

16. Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND: Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 01/08/2017)

17. Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 01/08/2017)

18. Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND: Quy định thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 01/08/2017)

19. Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: V/v hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng (cập nhật ngày 06/11/2017)

20. Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND: V/v cho ông Ngô Thanh Hải thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 04/01/2018)

21.Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND: về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 04/01/2018)

22. Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND: Về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 04/01/2018)

23. Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND: Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 (cập nhật ngày 04/01/2018)

24. Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND: Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 (cập nhật ngày 04/01/2018) (phụ lục 1, Phụ lục 2) (cập nhật ngày 04/01/2018)

25. Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/01/2018)

26. Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều I Nghị quyết số 55/201/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 04/01/2018)

27.Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND: Bãi bỏ điểm a, khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/01/2018)

28. Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND: Bổ sung Điều 1 Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 04/01/2018)

29. Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 04/01/2018)

30. Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND: Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/01/2018)

31. Nghị quyết số 47/2017/NQ-NĐND: Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/01/2018)

32. Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND: Về việc quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/01/2018)

33. Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND: Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 05/01/2018)

Danh mục 1

Danh mục 2

Danh mục 3

34. Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND:  V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 05/01/2018)

Danh mục 1

Danh mục 2

Danh mục 3

35. Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND:  V/v quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cắt giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 05/01/2018)

36. Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND: Quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi (cập nhật ngày 05/01/2008)

37. Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND: V/v bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 05/01/2017)

38. Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND: V/v thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 05/01/2018)

39. Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND: V/v ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 (cập nhật ngày 05/01/2018)

40. Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND: Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 05/01/2018)

41. Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND: Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 05/01/2018)

42. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND: Về kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (cập nhật ngày 30/05/2018):

Phụ lục 1

Phụ lục 2

43. Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 Về việc quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú (cập nhật ngày 23/8/2019)

44. Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 Về việc quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú (cập nhật ngày 23/8/2019)

45. Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 Về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 23/8/2019)

46. Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 23/8/2019)

49. Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghi quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải... (cập nhật ngày 23/8/2019)

50. Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và HS tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế (cập nhật ngày 1/11/2019)

51. Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND Về Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025 (cập nhật ngày 1/11/2019)

52. Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (cập nhật ngày 27/12/2019)

53. Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 27/12/2019)

54. Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 28/7/2020)

55. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (cập nhật ngày 28/7/2020)

56. Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm VH- TT các xã, phường, thị trấn và khu thể thao các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 28/7/2020)

57. Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND Về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 28/7/2020)

58. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 28/7/2020)

59. Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triểm cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021 (cập nhật ngày 28/7/2020)

60. Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 14/12/2020)

61. Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 14/12/2020)

62. Nghị quyết về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; gặp mặt, thăm và chúc tết; thăm viếng và tổ chức lễ tang của tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 14/12/2020)

63. Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 14/12/2020)

64. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 18/03/2021)

65. Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 18/03/2021)

66. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/05/2021 Về quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật ngày 21/6/2021)

67. Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 16/05/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường Tây Thiên-Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn QL2C đến hồ Vân Trục (Cập nhật ngày 21/6/2021)

68. Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 16/05/2021 Về quy định tạm thời mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật ngày 21/6/2021)

69.  Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 06/7/2021)

70. Nghị quyết về bầu Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 06/7/2021)

71. Nghị quyết về bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-206 (cập nhật ngày 06/7/2021)

72. Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 06/7/2021)

73. Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 06/7/2021)

74. Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chi định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 06/7/2021)

75. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 06/8/2021).

76. Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C (cập nhật ngày 06/8/2021).

78. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 03/08/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C (cập nhật ngày 06/8/2021)

79. Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 Về việc bãi bỏ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 06/8/2021)

80. Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 06/8/2021)

81. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 06/8/2021)

82. Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 06/8/2021)

83. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 02/12/2021).

84. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 Quy định hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập... (cập nhật ngày 02/12/2021).

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: