VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH

01/10/2020

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 25/5/2022)

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định tổ chức họp báo (cập nhật ngày 25/5/2022)

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công (cập nhật ngày 26/5/2022)

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc thực hiện một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP (cập nhật ngày 26/5/2022)

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KHCN (cập nhật ngày 26/5/2022)

 

Quyết định số 448/QĐ-CT ngày 14/3/2022: Về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 76/2021/QD-UBND ngày 29/12/2021 Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/01/2022)

- Quyết định số 75/2021/QD-UBND ngày 29/12/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/01/2022)

- Quyết định số 74/2021/QD-UBND ngày 29/12/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/01/2022)

- Quyết định số 69/2021/QD-UBND ngày 29/12/2021 Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/01/2022)

- Quyết định số 67/2021/QD-UBND v/v Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/12/2021)

- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ một phần Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 14/12/2021)

- Quyết định 3455/QĐ-UBND tỉnh v/v tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệvà Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học thành Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 17/12/2021)

- Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 02/12/2021)

- Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 16/11/2021).

- Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 03/11/2021)

- Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021- 2026 (cập nhật ngày 22/10/2021).

- Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc(cập nhật ngày 11/10/2021).

- Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định mức hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 22/9/2021).

- Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 8/9/2021).

- Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (cập nhật ngày 31/8/2021).

- Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 31/8/2021).

- Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Về việc ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/8/2021).

- Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/8/2021).

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/8/2021).

- Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/8/2021).

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/8/2021).

- Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 03/8/2021).

- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 03/8/2021)

- Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/07/2021)

- Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 07/07/2021)

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 45/2020/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/07/2021)

- Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 vè Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 07/07/2021)

- Quyết định số 128/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 21/6/2021)

- Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 v/v phê duyệt đề cương Đề án phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. (cập nhật ngày 16/6/2021)

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 Quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (cập nhật ngày 28/4/2021).

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/4/2021).

- Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/4/2021).

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 Về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HDNĐ của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 28/4/2021).

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/03/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 18/03/2021)

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 18/03/2021)

            Quy chế

            Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhập ngày 04/02/2021).

- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND  ngày 01/02/2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 04/02/2021).

- Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 21/01/2021).

         Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 21/01/2021).

- Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 Về việc Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 21/01/2021)

- Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 - tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 15/12/2020)

- Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 20/10/2020)

- Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 19/10/2020)

- Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (cập nhật ngày 19/10/2020)

- Quyết định 2589/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (cập nhật ngày 19/10/2020)

- Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị Văn Quán và Xuân Lôi, huyện Lập Thạch là đô thị loại V (cập nhật ngày 14/10/2020)

- Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về ban hành Chương trình tăng cường công tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (cập nhật ngày 02/10/2020)

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2023 (cập nhật ngày 01/10/2020)

- Quyết định của UBND tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 20/9/2020)

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 17/9/2020)

- Kế hoạch Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (cập nhật ngày 14/9/2020)

- Quyết định Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại (cập nhật ngày 04/9/2020)

- Kế hoạch 143-KH-UBND về thực hiện chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cập nhật ngày 25/8/2020)

- Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 20/8/2020)

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 18/8/2020)

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/7/2020)

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/7/2020)

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 44/2019/QĐ- UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 28/7/2020)

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 22/6/2020)

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ- UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 28/7/2020)

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 22/6/2020)

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Về ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 22/6/2020)

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Về quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (cập nhật 22/6/2020)

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 18/6/2020)

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế (cập nhật ngày 25/5/2020)

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND: Quyết định quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2025 (cập nhật ngày 24/10/2017)

Quyết định số 2707/QĐ-UBND: Quyết định phê duyệt Đề án khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2025 (cập nhật ngày 24/10/2017)

Quyết định số 2757/QĐ-UBND: V/v ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/10/2017)

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND: Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 (cập nhật ngày 24/10/2017)

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND: Về thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/10/2017)

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND: Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/08/2017)

Quyết định số 2108/QĐ-UBND: V/v phê duyệt điều chỉnh Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc" giai đoạn 2017-2020 (cập nhật ngày 31/07/2017)

Quyết định số 2107/QĐ-UBND: V/v phê duyệt điều chỉnh Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đói với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc" giai đoạn 2017-2020 (cập nhật ngày 31/07/2017)

Quyết định số 101/QĐ-HĐKHCN: V/v công nhận kết quả tuyển chọn danh mục đề tài thuộc 02 Chương trình nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật ngày 06/06/2017

Quyết định số 102/QĐ-HĐKHCN: V/v công nhận kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện từ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 06/06/2017)

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 01/06/2017)

Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 17/05/2017: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 29/05/2017)

Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 26/05/2017: Về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 29/05/2017)

Quyết định số 236/QĐ-SNN&PTNT: V/v ban hành bổ sung Danh mục nhóm cây rau ăn lá được hỗ trợ sản xuất hàng hóa theo VietGAP năm 2017 (cập nhật ngày 29/05/2017).

Quyết định số 1491/QĐ-UBND:Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc" giai đoạn 2017-2020 (cập nhật ngày 22/05/2017)

Quyết định số 1492/QĐ-UBND:Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc", giai đoạn 2017 - 2020 (cập nhật ngày 22/05/2017)

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 08/03/2017: Tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở KH&CN thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 12/05/2017)

Quyết định số 1392/QĐ-UBND: V/v phê duyệt Chương trình nghiên cứu ứng  dụng khoa học và công nghệ "xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc", giai đoạn 2017- 2020 (cập nhật ngày 12/05/2017)

- Quyết định số 1393/QĐ-UBND: V/v phê duyệt Chương trình nghiên cứu ứng  dụng khoa học và công nghệ "xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc" giai đoạn 2017- 2020 (cập nhật ngày 12/05/2017)

Quyết định số 1176/QĐ-UBND: Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định 4264/QĐ-UBND: Vê việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020 (cập nhật ngày 24/3/2017)

Quyết định 3176/QĐ-UBND: Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/3/2017)

Quyết định 3111/QĐ-UBND: Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (cập nhật ngày 24/3/2017)

Quyết định 4296/QĐ-UBND: Về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 23/3/2017)

Quyết định số 4305/QĐ-UBND: Về việc cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất rau, quả, hàng hóa an toàn theo VietGAP năm 2016 (đợt 2) (cập nhật ngày 23/3/2017)

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND: Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 23/3/2017)

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN 

Quyết định số 2419/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án: "Đề án Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vay vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, giai đoạn 2014-2020, thông qua hình thức mở rộng quy mô Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 07/QĐ-SKHCN Phê duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 (đợt 1)

Quyết định số: 3176/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND Về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 30/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vay vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất giai đoạn 2014-2020, thông qua hình thức mở rộng quy mô Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

                  Phụ biểu số C.1

                  Phụ lục số C.2

 

- Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/5/2019: Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (cập nhật ngày 22/5/2019)

- Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/4/2019: Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 (cập nhật ngày 05/4/2019)

- Kế hoạch số 10406/KH-UBND ngày 28/12/2018: Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp số 3769-QC/UBND-BTGTU ngày 16/11/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2019-2020 (cập nhật ngày 04/01/2019)

- Kế hoạch số 10109/KH-UBND ngày 25/12/2018: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (cập nhật ngày 03/01/2019)

- Kế hoạch số 10041/KH-UBND ngày 17/12/2018: Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Kế hoạch số 8776/KH-UBND ngày 05/11/2018: Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0, giai đoạn 2018 - 2020 (cập nhật ngày 05/12/2018)

- Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 05/06/2018: Thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2022 (cập nhật ngày 07/06/2018)

- Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh: V/v tiếp tục thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 06/06/2018)

- Kế hoạch số 3911/UBND-TH1 ngày 01/06/2018: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/05/2018 (cập nhật ngày 06/06/2018)

- Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 01/06/2018: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp (cập nhật ngày 06/06/2018)

- Kế hoạch số 2960/KH-UBND, ngày 27/04/2018, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuỷ sản (cập nhật ngày 02/05/2018)

- Kế hoạch số 4390/KH-UBND, ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 11-KL/TU ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường...(Cập nhật ngày 19/07/2017)

- Kế hoạch số 4429/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành TW Đảng "về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế ...(Cập nhật ngày 19/07/2017)

- Kế hoạch số 8912/KH-UBND, ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh hỗ trợ, khuyến khích Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật ngày 19/07/2017)

- Kế hoạch số 16/KH-SKHCN-HNDT: Triển khai trương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 (Cập nhật ngày 13/07/2017)

- Kế hoạch số 520-KH/TĐTN-SKHCN: Triển khai trương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc năm 2017(Cập nhật ngày 13/07/2017)

- Kế hoạch số 2549/KH-UBND ngày 14/04/2017: Thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Cập nhật ngày 18/04/2017)

- Kế hoạch số 312/KH-UBND, ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 (Cập nhật ngày ngày 18/04/2017)

- Kế hoạch số: 53/KH-SKHCN Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc

- Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 15/2/2019) 

- Chỉ thị số 08/CT-CT ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 16/08/2018)

- Chỉ thị số 12/2017/CT-CTUBND: V/v thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 24/10/2017)

- Số 1287/UBND-TH1 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy (cập nhật ngày 4/3/2020)

- V/v phối hợp với Trung tâm TH Nhân dân thực hiện chương trình “Khoa học và Đời sống” (cập nhật ngày 3/3/2020).

- Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện NQ số 868/NQ-UBTVQH ngày 10/1/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 7/02/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (cập nhật ngày 7/02/2020)

- Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô-rô-na gây ra (cập nhật ngày 7/02/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại các doanh nghiệp (cập nhật ngày 5/02/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (cập nhật ngày 5/02/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (cập nhật ngày 25/01/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bện trên đàn gia cầm (cập nhật ngày 21/01/2020)

- Công văn của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DLTCP (cập nhật ngày 21/01/2020)

- Văn bản số 10330/UBND-KT1 ngày 27/12/2018: V/v triển khai hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4887/BKHĐT-QLĐT ngày 17/7/2018 (cập nhật ngày 04/01/2019)

- Văn bản số 10339/UBND-TH1 ngày 27/12/2018: Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (cập nhật ngày 04/01/2019)

- Văn bản số 10311/UBND-CN1 ngày 27/12/2018: V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 02/01/2019)

- Văn bản số 9792/UBND-NN3 ngày 10/12/2018: V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiêu thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Văn bản số 9925/UBND-VX2 ngày 13/12/2018: V/v danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc lĩnh vực KH&CN (cập nhật ngày 03/01/2019)

- Văn bản số 532-CV/BCSD ngày 17/12/2018: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 14/11/2018 của Tỉnh ủy về học tập Nghị quyết TW8 khóa XII của Đảng (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Văn bản số 10030/UBND-TH1: V/v thực hiện Quy định số 05-QĐi/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Văn bản số 10084/UBND-CN2: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Văn bản số 7847/UBND-CN2 ngày 11/10/2018: V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (cập nhật ngày 05/12/2018)

- Công văn số 6654/UBND-TH1: V/v thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát các văn bản Quyết định của UBND tỉnh (cập nhật ngày 06/09/2018)

- Công văn số 6276/UBND-TH1 ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (cuối năm 2018) (cập nhật ngày 06/08/2018)

- Văn bản số 4545/UBND-KT1: V/v thực hiện Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 (cập nhật ngày 31/07/2018)

- Văn bản số 5603/UBND-VX4: V/v triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW (cập nhật ngày 31/07/2018)

- Văn bản số 5569/UBND-KT1: V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 (cập nhật ngày 31/07/2018)

- Văn bản số 5565/UBND-TH1: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 (cập nhật ngày 31/7/2018)

- Chương trình hành động 599/CTr-UBND: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (cập nhật ngày 06/02/2018)

- Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 11/02/2019: Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019 (cập nhật ngày 15/02/2019)

- Báo cáo số 340/BC-BCĐ ngày 20/12/2018: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 (cập nhật ngày 25/12/2018)

- Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/11/2018: Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 21/12/2018)

- Báo cáo số 340/BC-TTra: Báo cáo kết quả công tác thanh tra ngành khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (cập nhật ngày 14/09/2018)

- Báo cáo số 333/BC-SKHĐT: Báo cáo tiến độ triển khai 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc và sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018 (cập nhật ngày 04/10/2018)

- Báo cáo số 20/BC-TTHCC: Báo cáo tổng hợp kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 6/2018 (cập nhật ngày 04/10/2018)

- Báo cáo số 179/BC-UBND: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 (cập nhật ngày 31/07/2018)

- Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 26/01/2018: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 138/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (cập nhật ngày 23/03/2018)

- Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 29/03/2018: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 03/2018, một số nét chính về tình hình KT-XH quý I/2018; nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 04/2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý II/2018 (cập nhật ngày 23/3/2018)

- Báo cáo số 12/BC-UBND: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 138/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (cập nhật ngày 06/02/2018)

- Thông báo số 16/TB-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giao thông nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (cập nhật ngày 22/01/2020)

- Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm (cập nhật ngày 20/6/2019)

- Thông báo số 34/TB-UBND: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giao thông nông thôn năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 (cập nhật ngày 14/02/2019)

- Thông báo số 217/TB-UBND ngày 28/12/2018: Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2018 (cập nhật ngày 02/01/2019)

- Thông báo số 130/TB-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018 (cập nhật ngày 16/08/2018)

- Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (cập nhật ngày 15/08/2018)

Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cập nhật ngày 12/4/2022)

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban điều hành Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (cập nhật ngày 12/4/2022)

Quyết định số 704/QĐ-UBND: Công bố danh sách mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 (cập nhật ngày 13/4/2022)

Các tin đã đưa ngày: