Dự thảo Quyết định "Ban hành Quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư đổi mới công nghệ "

26/05/2017

1. Dự thảo Quyết định "Ban hành Quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư đổi mới công nghệ " (kèm theo Công văn xin ý kiến các sở ban ngành quy chế hỗ trợ đổi mới công nghệ; Báo cáo cơ sở xây dựng định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ)

 

Các tin đã đưa ngày: