Tổ chức bộ máy

26/08/2015

Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

Tổ chức bộ máy

 

 1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng: 

  • Phòng Hành chính Tổng hợp:

1- Tổng hợp và chủ trì dự thảo chương trình công tác tháng, quý, năm; đôn đốc các phòng trong Chi cục duy trì các hoạt động của cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác đã xây dựng; ghi sổ tổng hợp các cuộc họp, giao ban của Chi cục.

2- Lập dự toán kinh phí sự nghiệp, kinh phí quản lí nhà nước cho hoạt động của Chi cục; dự trù mua sắm các phương tiện nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ sinh hoạt và hoạt động nghiệp vụ của Chi cục.

3- Thực hiện công tác tài chính, kế toán theo qui định hiện hành.

Quản lý tài sản cơ quan; quản lý ô tô, xăng dầu, điều hành xe  phục vụ yêu cầu công tác của lãnh đạo Chi cục.

4- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị của Chi cục như: công tác văn thư, lưu trữ; bảo mật, quản lý con dấu, vệ sinh, tạp vụ, thủ kho và hướng dẫn nghiệp vụ thủ kho, thủ quĩ, các sinh hoạt tập thể... Là đầu mối tổ chức bảo vệ, trực cơ quan và các hoạt động chung khác theo kế hoạch của Văn phòng Sở.

5- Chuẩn bị việc tiếp khách và giải quyết các công việc của khách trong phạm vi được lãnh đạo Chi cục giao.

6- Là đầu mối chuẩn bị các phiên họp giao ban theo kế hoạch của Chi cục. Phối hợp với các phòng khi Chi cục tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ,.

7- Thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra và giám sát hoạt dộng của các phòng thực hiện Qui chế này.

  •  Phòng Quản lý Đo lường:

1- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Chi cục nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về đo lường để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện ở địa phương.

2- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ( chuẩn cho kiểm định, chuẩn cho hiệu chuẩn, chuẩn cho kiểm định/hiệu chuẩn các chuẩn ở các phòng kiểm định/hiệu chuẩn). Trực tiếp quản lí chuẩn đo lường của Chi cục.

3- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch hoạt động về đo lường; hướng dẫn thực hiện các qui trình về chuẩn đo lường, về thực hiện các phép đo; đề xuất hệ thống tài liệu, cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn… về đo lường cần thiết để phục vụ công tác quản lý .

4- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về đo lường. Thực hiện kiểm định và quản lí mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phưong tiện đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và công bằng xã hội. Là đầu mối của Chi cục về hoạt động xã hội hoá đo lường.

5- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về hoạt động đo lường trên địa bàn (kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo...), chú trọng các cơ sở có sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước. Tham gia các đoàn thanh tra về đo lường theo yêu cầu của cơ quan liên quan.

6- Tổ chức áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn quản lý; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đo lường.

  • Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng:

               1- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Chi cục nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lí chất lượng và các phong trào năng suất chất lượng để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện ở địa phương.

2- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch hoạt động về chất lượng hàng hoá. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình hoạt động chất lượng sản phẩm hàng hoá (viết tắt: CLSPHH) tham gia các phong trào năng suất chất lượng…  của các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng, ghi nhãn hàng hoá, mã số mã vạch… đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh; các tổ chức hoạt động có liên quan đến quản lý chất lượng hàng hoá; các cơ sở có sản phẩm hàng hoá công bố phù hợp tiêu chuẩn hoặc thuộc diện phải công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy. Hỗ trợ nghiệp vụ hoạt động tiêu chuẩn hoá theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

4- Hướng dẫn xử lý các tranh chấp về CLSPHH  và ghi nhãn hàng hoá (viết tắt: NHH) theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tham gia các đoàn thanh tra về chất lượng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

5- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn để thực hiện tốt quy định pháp luật về CLSPHH đáp ứng yêu cầu về cạnh tranh và hội nhập. Hỗ trợ các tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Là đầu mối của Chi cục về hoạt động xã hội hoá quản lí chất lượng.

6- Tham mưu quy hoạch xây dựng hệ thống phòng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế chồng chéo, tăng năng lực trang thiết bị kỹ thuật hiện có, hỗ trợ việc chế thử, kiểm tra, đánh giá trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Là đầu mối của Chi cục về phối hợp, liên kết các Phòng thử nghiệm

TBT [Trực thuộc phòng Chất lượng] (Thông báo và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại):

 1- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Chi cục nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện ở địa phương.

 2- Trực tiếp quản lý và khai thác tủ sách, cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và các văn bản pháp quy khác nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý chất lượng hàng hoá và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3- Đầu mối tham mưu, đề xuất với Chi cục để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định liên quan đến các nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,  hàng rào kỹ thuật trong thương mại của địa phương. Thực hiện nhiệm vụ Thông báo và Hỏi đáp trong phạm vi tỉnh Yên Bái theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam.

Điều phối hoạt động các điểm Hỏi đáp TBT ở các ngành trong mạng lưới trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định.

4- Nhiệm vụ Thông báo:

- Thường xuyên rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp ở địa phương có khả năng cản trở thương mại đối vói các nước thành viên WTO; phát hiện và đề xuất các giải pháp hạn chế hậu quả các vụ kiện có thể xảy ra.

- Hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc lập văn bản pháp quy kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp của các cơ quan trên địa bàn tỉnh để thông báo dự thảo cho Văn phòng TBT Việt Nam trước khi ban hành ít nhất 65 ngày;

 - Thông báo kịp thời cho Văn phòng TBT Việt Nam về nội dung Thoả thuận song phương, đa phương do UBND tỉnh ký có liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp của địa phương; về việc chấp nhận và tuân thủ việc soạn thảo và áp dụng các tiêu chuẩn  của các tổ chức quản lý tiêu chuẩn chất lượng cấp tỉnh.  

 - Cập nhật, khai thác và lưu trữ các Công báo (Chính phủ, địa phương, các thành viên WTO), văn bản pháp quy kĩ thuật và các tài liệu liên quan đến TBT.

5- Nhiệm vụ Hỏi đáp:

 -  Nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có yêu cầu từ Văn phòng TBT Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 - Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên liên quan trong tỉnh, chú ý đến các Hiệp hội, các doanh nghiệp có khả năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng văn bản (công văn, Fax., E.mail) trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam.

 - Chuyển về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi và đề nghị cung cấp tài liệu của các bên liên quan ở địa phương về các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO.

  - Tổ chức đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, tư vấn  về tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và các nội dung TBT khác với các tổ chức liên quan trong tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: