Quy định mới kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

29/11/2017

Ngày 16/06/2017, Bộ khoa học công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về việc Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Thông tư đã sửa đổi, bổ sung các nội dung như sau:

1.  Về đối tượng kiểm tra: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có khả năng gây mất an toàn được quản lý theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các hàng hóa khác có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Quy định về chứng chỉ chất lượng lô hàng gồm một trong những tài liệu sau đây:

+ Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của người nhập khẩu.

+ Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

+ Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

3. Sửa đổi quy định về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để được thông quan:

3.1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu:

+ Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu 1.ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, trong đó nêu rõ người nhập khẩu tự đánh giá sự phù hợp và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

3.2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận:

+ Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

3.3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định:

+ Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kèm theo bản sao y bản chính kết quả chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ chức chứng nhận được chỉ định và các tài liệu khác quy định tại điều 6 thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

+ Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu điều 6 thông tư số 27/2012/TT-BKHCN. Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 7, điều 8 thông tư số 27/2012/TT-BKHCN  ngày 12/12/2012.

Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu nộp bản sao y bản chính cho cơ quan Hải quan để thông quan hàng hóa.

Ngay sau khi Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN có hiệu lực, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành lại Quy trình Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Cụ thể:

Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ ban đầu.

Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Sau đó nộp hồ sơ tại phòng QLTCCL  thuộc  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận: các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng gồm:

a) Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (04 bản, theo Mẫu 1. ĐKKT ).

b) Bản photo copy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo (Packing list).

c) Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính.

d) Các tài liệu khác có liên quan; Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cán bộ phòng QLTCCL có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ban đầu (theo Mẫu 2. TNHS) rồi chuyển Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận vào bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) của tổ chức/cá nhân.

* Đối với hàng hóa nhập khẩu là Thép (trừ thép làm cốt bê tông) thì người nhập khẩu phải nộp Kết quả tự đánh giá phù hợp với Tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa.

Thời gian xử lý: 01 ngày

Bước 2. Thẩm định hồ sơ lần cuối và dự thảo thông báo kết quả kiểm tra:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định thì Phòng QLTCCL thẩm định hồ sơ lần cuối trước khi ra Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 15 ngày làm việc.

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phòng QLTCCL trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt (theo Mẫu 3.TBKQKT).

+ Trường hợp hồ sơ  đầy đủ nhưng không phù hợp, phòng QLTCCL tiến hành xử lý theo Điểm b và c Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN). Đối với hàng hóa nhập khẩu có khiếu nại, tố cáo hoặc có nghi ngờ về kết quả đánh giá sự phù hợp, có thể lấy mẫu (nếu cần). Mẫu hàng hóa sau khi lấy phải được niêm phong (tem niêm phong theo Mẫu 5b. TNPM), lập biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo Mẫu 5a. BBLM) và xử lý theo quy định.

Bước 3: Xem xét, ký duyệt.

 Tùy từng trường hợp hồ sơ có đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu hay không, phòng QLTCCL trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký duyệt hồ sơ (Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu, theo mẫu 3. TBKQKT).

Thời gian xử lý: 01 ngày làm việc.

Bước 4: Trả  kết quả

Sau khi trình lãnh đạo ký thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu thì  phòng QLTCCL trả kết quả cho DN.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 5: Lưu hồ sơ          

 Hồ sơ được lưu tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Mai Chinh

Các tin đã đưa ngày: