Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 21.10-20.11/2015

01/12/2015

Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 21.10-20.11/2015

Quốc gia Thông báo Ngày phát hành Hạn góp ý Số ngày còn lại để góp ý Download Toàn văn
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1050 20/11/2015 16/01/2016 53 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/616 13/11/2015 12/01/2016 49 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/614 13/11/2015 12/01/2016 49 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/615 13/11/2015 12/01/2016 49 Full Text Document
Ma lai xi a G/TBT/N/Mys/15/Rev.3 13/11/2015 12/01/2016 49 Full Text Document
Bra xin G/TBT/N/BRA/654 13/11/2015 08/01/2016 45 Request for Full Text
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1049 12/11/2015 08/01/2016 45 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1048 12/11/2015 25/01/2016 62 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1044 23/10/2015 18/12/2015 24 Full Text Document
A rập G/TBT/N/ARE/282#G/... 23/10/2015 22/12/2015 28 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/ARE/280#G/... 23/10/2015 22/12/2015 28 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/ARE/283#G/... 23/10/2015 22/12/2015 28 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/ARE/281#G/... 23/10/2015 22/12/2015 28 Request for Full Text
U gan đa G/TBT/N/UGA/528 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/610 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
U gan đa G/TBT/N/UGA/524 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
U gan đa G/TBT/N/UGA/527 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
U gan đa G/TBT/N/UGA/525 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
U gan đa G/TBT/N/UGA/526 22/10/2015 21/12/2015 27 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/HOA KỲ/1042 21/10/2015 04/01/2016 41 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/HOA KỲ/1043 21/10/2015 04/01/2016 41 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/HOA KỲ/1040 21/10/2015 08/01/2016 45 Full Text Document
Bra xin G/TBT/N/BRA/652 21/10/2015 17/12/2015 23 Request for Full Text
 
Các tin đã đưa ngày: