Chiến lược ISO 2016-2020

25/11/2015

Tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) tháng 9/2015 tại Seoul Hàn Quốc, 165 thành viên ISO đã thông qua Chiến lược Tiêu chuẩn hoá 2016 – 2020, làm cơ sở cho định hướng phát triển của ISO trong vòng 5 năm tới.

 

Tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) tháng 9/2015 tại Seoul Hàn Quốc, 165 thành viên ISO đã thông qua Chiến lược Tiêu chuẩn hoá 2016 – 2020, làm cơ sở cho định hướng phát triển của ISO trong vòng 5 năm tới.
Chiến lược ISO lần này là sự tiếp nối của chiến lược 2010 – 2015, được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sự bùng nổ công nghệ thông tin... .
Nội dung của Chiến lược 2016 - 2020 tập trung vào sáu định hướng phát triển cơ bản sau: Xây dựng tiêu chuẩn quốc tế có chất lượng cao trên cơ sở sự tham gia đóng góp tích cực của 165 thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia; Đảm bảo sự tham gia hiệu quả, rộng rãi các bên liên quan (stakeholders), đặc biệt thúc đẩy hợp tác Công - Tư trong xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin trong liên kết, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy phát hành tiêu chuẩn ISO trực tuyến; Đổi mới tư duy, phương thức tiếp cận và trao đổi thông tin, khai thác hiệu quả hơn các trang mạng xã hội; hướng tới mục tiêu là tiêu chuẩn ISO được áp dụng ở mọi nơi trên thế giới.
Nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo vị thế là cơ quan tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới, ISO tái khẳng đinh tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác xây dựng tiêu chuẩn quốc tế với hai tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu là IEC, ITU. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban WTO/TBT. Mặt khác, nhanh chóng tìm ra một cơ chế phối hợp hiệu quả với các tổ chức tiêu chuẩn hoá cấp khu vực, quốc gia có uy tín lớn như EN, ANSI, BSI … trong xây dựng/ban hành tiêu chuẩn quốc tế./.
Nguồn: TCVN-net
 
 
Các tin đã đưa ngày: