Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

10/11/2021

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã đem lại những hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc có 176 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Chính phủ trong đó có 40 cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra cho thấy: Việc áp dụng ISO giúp từng tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp. Các đơn vị đã tích cực và nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Việc xây dựng các quy trình thực hiện TCVN ISO 9001:2015 gắn với TTHC đã giúp cho công việc của cơ quan được rõ ràng và khoa học hơn; xác định rõ chức danh, nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, viên chức, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài đơn vị; kiểm soát tốt các tài liệu, hồ sơ dễ tìm, dễ thấy, dễ kiểm tra; khắc phục được tình trạng không được cập nhật kịp thời, không được sắp xếp mã hoá lưu trữ các tài liệu, mất nhiều thời gian, khó tìm kiếm tài liệu khi cần thiết như trước đây; mang lại hiệu quả công việc cao hơn, minh bạch và tiết kiệm thời gian hơn. Từ những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần đáng kể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, Sở KH&CN tham mưu ban hành các kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, phối hợp kiểm tra trực tiếp, gián tiếp, hướng dẫn việc xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL đối với tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn. Thường xuyên phối hợp UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã, phường, thị trấn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL, nhất là đối với cấp xã. Đến nay, tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đã xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO9001: 2015. Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là giúp các cơ quan, tổ chức xác định được các yếu tố rủi ro, đưa ra giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực.

Tuy nhiên trong thực tế, do một số cơ quan, đơn vị còn chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quy trình nên việc xây dựng và áp dụng HTQLCL chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính, hiệu quả chưa cao. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn thường xuyên thay đổi cũng gây khó khăn trong việc xác định phạm vi, đối tượng xây dựng, áp dụng HTQLCL… Thói quen làm việc thụ động, ngại thay đổi của một bộ phận công chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước cũng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng, áp dụng HTQLCL.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả HTQLCL, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 gắn liền với Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Ban Chỉ đạo mô hình khung của tỉnh hàng năm cần xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính Nhà nước; kịp thời khen thưởng, có biện pháp, chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không duy trì áp dụng hoặc áp dụng HTQLCL không hiệu quả. Sở KH&CN là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đảm bảo đây là một công cụ thật sự hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính và chất lượng phục vụ người dân./.

Đặng Thị Minh Thúy

Các tin đã đưa ngày: