Quyết định về việc thành lập Hồi Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các các đơn vị sự nghiệp trong Sở Khoa học và Công nghệ, giao trực tiếp thực hiện năm 2019

05/02/2020

Quyết định về việc thành lập Hồi Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các các đơn vị sự nghiệp trong Sở Khoa học và Công nghệ, giao trực tiếp thực hiện năm 2019

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: