46 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

08/10/2020

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND; Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 24/2/2020 của Sở KH&CN triển khai công tác sáng kiến năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2020 về cơ quan thường trực theo quy định để tổng hợp.

Tính đến ngày 30/6/2020, cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến đã nhận được 111 bộ hồ sơ. Sau khi xin ý kiến chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến đã tiếp nhận, tổng hợp, phân loại gửi các thành viên Tổ chuyên gia, tư vấn để thẩm định, sơ tuyển theo quy định.

  Kết quả, trong tổng số 111 hồ sơ, số sáng kiến đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chấm điểm và xét công nhận là 46 sáng kiến, chiếm 41,4%, có 65 sáng kiến được Tổ chuyên gia, tư vấn đề nghị không gửi lên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, chiếm 58,6%.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã chấm và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 46 sáng kiến, trong đó: lĩnh vực giáo dục thường xuyên: 01 sáng kiến; Trung học phổ thông: 9 sáng kiến; Trung học cơ sở: 8 sáng kiến; Tiểu học: 17 sáng kiến; Mầm non: 11 sáng kiến.

Có thể thấy, nội dung sáng kiến chủ yếu về chuyên môn giảng dạy, cơ bản đã đưa ra được các giải pháp có hiệu quả trong quá trình áp dụng tại cơ quan, đơn vị, trường học góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh. Công tác xét công nhận sáng kiến đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm túc đã bám sát vào các quy định vì thế chất lượng sáng kiến được nâng lên rõ rệt. Số lượng sáng kiến được đề nghị công nhận đạt kết quả chiếm tỷ lệ 41,4%, thấp hơn rất nhiều so với các năm trước đó, thể hiện tính chặt chẽ và sát thực hơn trong việc chấm điểm sáng kiến. Hướng đến khai thác và phát huy tốt việc triển khai, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến.

Thu Thủy

 

Các tin đã đưa ngày: