Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/09/2018

Trong điều kiện kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đặc biệt trở nên quan trọng. Bởi nhãn hiệu không còn mang tính đơn thuần là tên gọi một nhãn hàng hóa nào đó, quan trọng hơn đây chính là công cụ để người tiêu dùng phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất, kinh doanh này với cơ sở sản xuất, kinh doanh khác. Vì vậy, một nhãn hiệu được bảo vệ hợp pháp trong rất nhiều trường hợp trở thành tài sản vô hình quan trọng giúp nhà sản xuất tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp Việt Nam đã rất thành công trong xây dựng và khai thác thương hiệu của mình, đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác xác lập quyền Sở hữu trí tuệ đối với loại “tài sản vô hình” của mình hoặc đã đăng ký bảo hộ rồi nhưng không phát huy được hiệu quả của quyền Sở hữu trí tuệ. Thậm chí, có doanh nghiệp còn bị mất trắng thương hiệu ở các thị trường tiềm năng,...Chính vì vậy, năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành nghiên cứu thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh  Phúc” là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Theo khái niệm nhãn hiệu hàng hóa quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì chức năng quan trọng nhất của nhãn hiệu là chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Để thực hiện được chức năng này, bản thân nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt. Nhãn hiệu đó phải có đủ khả năng tác động vào nhận thức của người tiêu dùng làm cho họ có thể nhận biết, ghi nhớ và so sánh hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau khi họ xác định và lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đó cũng như khả năng phân biệt với các nhãn hiệu hàng hóa khác.

Thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát và làm rõ một số khái niệm, tìm hiểu kinh nghiệm của một số địa phương trên cả nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm cho Vĩnh Phúc, tổng quan các quy định của Nhà nước, các cơ chế, chính sách liên quan đang được triển khai thực hiện, điều tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh,...

Đối với nhãn hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc qua kết quả điều tra khảo sát cho thấy giai đoạn 2006 -2016 số đơn nộp đăng ký tăng gấp 2,95 lần, số văn bằng được cấp cho nhãn hiệu hàng hóa tăng gấp 2,39 lần so với giai đoạn 1997-2006. Điều đó cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế là vô cùng quan trọng, nó thực sự là công cụ để chủ doanh nghiệp phát huy được những lợi thế và tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém, đó là: Số đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa còn thấp, mặc dù số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thường xuyên ở mức cao và tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút và phát triển doanh nghiệp. Trong giai đoạn 1997-2006 số lượng đơn đăng ký của Vĩnh Phúc chỉ bằng 34,2% so với số lượng đơn bình quân của cả nước (580/1.693) và tỷ lệ này trong giai đoạn 2006-2016 là 32%.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật sở hữu trí tuệ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa; cần quy định cụ thể về đánh giá, định giá tài sản trí tuệ (trong đó có giá trị thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa) nhất là trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tăng cường các biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa của mình; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu quả chương trình phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định số 1062/QĐ-TTG ngày 14/6/2016 của Thủ tưởng Chính phủ,...

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư nước ngoài. Cũng như các quốc gia đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã trở thành mối quan tâm mang tính định hướng chiến lược của Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức.

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh  Phúc, đã hệ thống một cách khái quát cả về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa. Đồng thời qua phân tích số liệu từ kết quả điều tra, đề tài đã đánh giá tương đối cụ thể thực trạng công tác quản lý và khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

 Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: