Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

04/10/2019

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; gắn chặt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh… là những bài học kinh nghiệm được tỉnh Vĩnh Phúc rút ra sau 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân được UBND tỉnh tổ chức sáng 3/10, Đại tá Đỗ Văn Quyền, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định: Trong giai đoạn 2009 - 2019, công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; 13 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thành phố và 200 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn; 6 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn và sự cố hồ đập. Tỉnh cũng đã quan tâm triển khai hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tạo công ăn việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; vận động nhân dân đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, trấn áp, tổ giác tội phạm.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ghi nhận kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những tồn tại liên quan đến việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa sâu rộng; cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và một bộ phận nhân dân chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 2 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh; rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh; xây dựng các công trình phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; tăng cường mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng an ninh.

Đồng chí giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: