Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019

14/03/2019

Sáng 13/3, Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, chương trình mục tiêu của nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, về cơ bản 5 chương trình công tác đề ra của năm đã đạt kết quả toàn diện. Mặt trận tổ quốc nhiều địa phương có sáng kiến, sáng tạo xác định rõ trọng tâm, rõ việc, kịp thời báo cáo, kiến nghị đề xuất với Đảng, nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018 được tổ chức rộng khắp và có bước phát triển mới. Công tác thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu được thực hiện kịp thời. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến cơ sở. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc các cấp được triển khai chủ động. Đến nay cả nước đã có 8.298 xã phường thị trấn tổ chức đại hội, cấp huyện có 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Mặt trận tổ quốc các cấp đặt quyết tâm lớn trong việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặt trận tổ quốc các cấp cần có sự đổi mới, tổ chức hoạt động sáng tạo; thực hiện tốt hướng dẫn về thời gian, nhân sự trong công tác tổ chức đại hội. Cán bộ mặt trận phải gương mẫu, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội; thực hiện công tác phản biện xã hội có trọng tâm trọng điểm; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy.

Phát biểu tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Mặt trận tổ quốc các địa phương hoàn thành công tác Đại hội Mặt trận tổ quốc cấp xã; chuẩn bị chu đáo Đại hội Mặt trận tổ quốc cấp huyện; rà soát lại danh sách hỗ trợ nhà đại đoàn kết, đảm bảo chính xác đối tượng được hỗ trợ; triển khai nhanh việc phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường tại khu dân cư” chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: