Sở KH&CN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)

10/01/2019

Sáng ngày 09/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Hội nghị đã được đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung về Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng nghe các báo cáo viên trình bày Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, quyết định và kết luận được thông qua tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, tạo sự thống nhất trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau hội nghị này, các đại biểu phải nghiên cứu và viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết để chấm điểm, đánh giá những nội dung tiếp thu được qua buổi học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Quyết định và Kết luận.

Tiến Phúc

Các tin đã đưa ngày: