Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

12/01/2018

Chiều 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2017, ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy, chủ động tham mưu triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ  thị của Trung ương, của tỉnh theo hướng đổi mới chất lượng, hiệu quả. Cụ thể, đã tham mưu Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền đậm nét việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các Đề án 01, 02, 04 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Trong năm, ngành cũng đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Theo đó, ngành sẽ tập trung tham mưu, tổ chức kiểm tra việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí, công tác tham mưu xử lý thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác về tỉnh; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Trần Văn Vinh, Bùi Thế Đức yêu cầu ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc tập trung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để xác định rõ giải pháp cần thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 22 và số 31 của HĐND tỉnh. Sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hay trong công tác Tuyên giáo. 

Nhân dịp này, có 15 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"; 25 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.  

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: