Tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

05/10/2017

Sáng 4/10/2017, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Chiến lược công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ. Các vấn đề về công tác cán bộ đều được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất trong cấp ủy, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, trình tự, nội dung và đúng thời gian quy định; có sự kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng với cơ quan quản lý chuyên môn trong đánh giá cán bộ. Căn cứ kết quả quy hoạch được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, BTV Huyện ủy theo dõi, quản lý cán bộ trong nguồn quy hoạch chặt chẽ. Định kỳ, thông qua công tác giám sát, đánh giá cán bộ, BTV Huyện ủy rà soát, tổng hợp, đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác hoặc tín nhiệm thấp; phát hiện bổ sung những nhân tố mới, những cán bộ có triển vọng phát triển. 

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã cử 240 đồng chí cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cử 484 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở tham gia các lớp đào tạo về cử nhân chính trị, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 9.583 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đã bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đối với 64 chức danh trưởng, phó phòng và tương đương; luân chuyển 40 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện giữa hai khối Huyện ủy và UBND huyện, luân chuyển 12 đồng chí cán bộ cơ sở lên công tác tại huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, sáng tạo của Lập Thạch trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 37 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời có cơ chế đãi ngộ để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác cán bộ và giám sát cán bộ.

Theo: Bạch Dương (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: