UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2012-2015

31/10/2012

Ngày 25/10/2012, UBND tỉnh ra Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc “Thực hiện cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015”, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong tỉnh, từ đó có những hướng đi tích cực để giúp đỡ nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con. Góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo đó, nguồn kinh phí đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư phát triển giống cây trồng, vật nuôi được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Đối tượng được đầu tư, hỗ trợ bao gồm: các đơn vị sự nghiệp, trung tâm giống do tỉnh quản lý được hỗ trợ 01 lần (không thu hồi) được hỗ trợ 35% chi phí sản xuất giống nguyên chủng và giống đầu dòng, hỗ trợ thay thế bổ sung giống bố mẹ các loại cá truyền thống, các giống lai mới và một số giống thủy sản khác với mức không quá 150.000 đ/kg; đối với các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các nhân sản xuất giống khi có dự án do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hỗ trợ 01 lần (không thu hồi) giống như các đơn vị sự nghiệp, trung tâm giống do tỉnh quản lý; đối với cơ quan quản lý nhà nước được hỗ trợ theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm để thực hiện quản lý chất lượng về giống, quản lý, chỉ đạo, theo dõi thực hiện chương trình của cơ quan thường trực (Sở NN&PTNT); đối với hộ nông dân được hỗ trợ sử dụng giống lúa mới với mức 600.000đ/ha, thụ tinh nhân tạo và nuôi giống vật nuôi mới được hỗ trợ từ 4.500đ - 60 triệu đồng/con hay hecta tùy theo loại giống và quy mô nuôi. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất để nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản khác trên địa bàn tỉnh được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Thông tư liên bộ số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực), Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở KH&CN, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước, UBND cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh thúc đẩy năng suất cây trồng vật nuôi góp phần xây dựng phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Trung tâm thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: