Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

12/04/2012

Ngày 10/04/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 825/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định đã nêu rõ mục tiêu: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học và thực tiễn cơ bản phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo xu hướng đi tắt đón đầu, góp phần đắc lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của hàng hóa, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh. KH&CN phải phục vụ đắc lực, hiệu quả, giải quyết kịp thời những nhu cầu cơ bản của quá trình phát triển kinh tế - xã hội đặt ra ở địa phương; đẩy mạnh việc phát triển tiềm lực KH&CN của tỉnh.

Nội dung chi tiết của Quyết định

Các tin đã đưa ngày: