Khoa học công nghệ Vĩnh Phúc: Đổi mới sáng tạo để bứt phá

21/04/2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu, đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu, khát vọng này và sớm có sự bứt phá, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những năm qua, Ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu nổi bật, đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đặc biệt, thị trường KH&CN phát triển mạnh, đã có 15 Sàn giao dịch, 50 vườn ươm công nghệ ra đời.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta được tăng cường; hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia được hình thành; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển khá. Hiện đã có hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, gần 70 khu không gian làm việc chung, hình thành nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm.

Những đóng góp về KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, Việt Nam xếp hạng 42/131 quốc gia/nền kinh tế, tăng 17 bậc so với năm 2016, giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, xác định vị trí, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 16/11/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là: ‘Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo...”. Trong Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: “Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là tăng năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội”.

Để triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/6/2020, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp theo đó, UBND tỉnh trình và được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ- HĐND ngày 14/12/2020 về quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1549/HD-UBND ngày 10/3/2021 thực hiện Đề án 844. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo việc thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ của Đề án, gồm: Truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc; Đào tạo nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý, giảng viên nguồn trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và phổ thông trung học của tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng kinh phí hơn 3.744,0 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hiện nay, Vĩnh Phúc đang triển khai xây dựng Đề án phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Trước mắt, thành lập Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vi là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN và Trung tâm Thông tin KHCN và tin học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đang đặt tất cả các quốc gia trước thách thức của việc phải đổi mới các phương thức quản trị và hệ thống điều hành để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, giúp các nước thực hiện "mục tiêu kép", vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, trong thời gian tới Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và làm chủ công nghệ mới. Bên cạnh đó là tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao, dựa trên khai thác tài sản trí tuệ để tạo ra năng suất chất lượng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở doanh nghiệp) để đầu tư cho các nhiệm vụ KH&CN nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh và doanh nghiệp; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, gắn với quá trình hội nhập quốc tế, đổi mới tư duy và hành động; xây dựng và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ...

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: