Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

03/12/2021

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021. Ngày 03/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân nói chung, công chức, viên chức nói riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Mọi người đều bình đẳng, thượng tôn pháp luật. Nội dung phổ biến những quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính rất nhiều và rất rộng. Với thời lượng 01 ngày làm việc, Báo cáo viên đã phổ biến một số nội dung quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, tài sản); Luật đất đai; Luật an ninh mạng; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19;... Đồng thời, tập trung tuyên truyền phổ biến 02 nội dung cơ bản:

Nội dung 01: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh về quản lý và xử lý vi phạm hành chính, xử lý văn bản,…

Nội dung 02: Tuyên truyền, phố biến pháp luật, những quy định về bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan đơn vị và thực tiễn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian qua.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời đảm bảo phổ biến đầy đủ, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, các Chương trình, Đề án đã được các cấp phê duyệt, ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành KH&CN./.

Thu Huyên

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: