Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động

01/12/2021

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Giám đốc Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Ảnh minh họa

Việc ban hành Quy chế là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hàng năm; qua đó làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về: Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của công chức, viên chức trong Sở; chất lượng, hiệu quả làm việc của các đơn vị thuộc Sở.

Quy chế gồm những nội dung cơ bản như: Các yêu cầu, nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng; các tiêu chí đánh giá chấm điểm (về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác; tinh thần phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác). Quy chế cũng đặt ra các các tiêu chí để đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Kết quả hoạt động của đơn vị, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm, tiến độ thực hiện cụ thể; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết…. Ban hành kèm theo Quy chế là các phụ lục chi tiết để đánh giá chấm điểm, tổng hợp kết quả chấm điểm đối với từng cá nhân.

Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm công chức, viên chức được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đề ra trong Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ban hành theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và được chi tiết hóa thành 34 tiêu chí nhỏ và được chấm điểm số cho từng tiêu chí cụ thể.

Quy chế đề ra những nguyên tắc trong đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức, như: Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể và điểm số cho từng tiêu chí. Đặc biệt, việc đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý, phụ trách và mức xếp loại của Trưởng phòng, đơn vị không cao hơn mức xếp loại của tập thể phòng, đơn vị.

Thang điểm được xây dựng để mỗi các nhân tự chấm tối đa là 90 điểm. Ngoài ra, khi đánh giá cá nhân sẽ xem xét về ý thức trách nhiệm; mức độ rèn luyện; đóng góp… để thưởng điểm cho từng cá nhân xứng đáng. Số điểm thưởng tối đa là 10 điểm.

Trên cơ sở thang điểm, Quy chế đã quy định cụ thể tiêu chí về điểm số để xếp loại đối với từng các nhân. Cụ thể, đối với cá nhân để được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổng số điểm phải đạt từ 90 đến 100 điểm; số điểm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ; số điểm đạt được dưới 50 điểm hoặc có một trong các tiêu chí như: Theo đánh giá của cấp có thẩm quyền là người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; có trên 50% công việc, nhiệm vụ được giao thực hiện không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng thời hạn, tiến độ; trong năm có vi phạm bị xử lý kỷ luật thì bị xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng điểm số cũng là thước đo để đánh giá, làm căn cứ xếp loại thi đua./.                                                  

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các tin đã đưa ngày: