Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay

09/11/2021

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã thu được những thành tựu vô cùng quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, chính trị ổn định, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được nân cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được củng cố.

Để đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Cộng sản Đảng (TCCSĐ) ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo trong các cơ quan trong tình hình hiện nay, nhất là trong điều kiện đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, sự tác động tiêu cực mặt trái của nền kinh tế thi trường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nề nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình còn hạn chế.. Có những khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; vẫn còn đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật…Xuất phát từ lý do trên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng đề tài “ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay”.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Vĩnh phúc hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng (36 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở), với 4.093 đảng viên, các cơ quan, đơn vị trong khối có hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Đảng viên nữ 1.802 chiếm 44%; đảng viên là người dân tộc thiểu số 27, chiếm 0,65%; có 01 đảng viên là người có đạo. Đảng viên là cấp ủy viên cơ sở 141, chiếm 3,5%; là bí thư 57, chiếm 1,39%; là phó bí thư 50, chiếm 1,22%. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc là một trong 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có tỷ lệ đảng viên cao so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có tổng số 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy khối có tổng số 09 đồng chí; Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 có 25 đồng chí, Ban Thường vụ có 08 đồng chí, cấp ủy cơ sở 239 đồng chí. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc rất đa dạng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động gồm các khối: Khối Đảng có 10 TCCSĐ (03 đảng bộ, 07 chi bộ); Khối các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp có 9 TCCSĐ (02 đảng bộ, 07 chi bộ); Khối Tham mưu - Tổng hợp có 16 TCCSĐ(12 đảng bộ, 04 chi bộ); Khối Kinh tế chuyên nghành có 09 TCCSĐ (có 08 đảng bộ và 01 chi bộ); Khối Văn hóa - Xã hội có 08 TCCSĐ (07 đảng bộ và 01 chi bộ); Khối Nội chínhcó 5 TCCSĐ (04 đảng bộ và 01 chi bộ).

Một số cấp ủy, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng viên, trong tiến hành công tác quản lý đội ngũ đảng viên còn biểu hiện đơn giản, chủ quan, thiếu tích cực, chủ động; Nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác trong tự quản lý của một số đảng viên còn hạn chế; Chưa phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng, nhất là vai trò của quần chúng tham gia quản lý đội ngũ đảng viên; mặt trái cơ chế thị trường, các tiêu cực, tệ nạn xã hội đã tác động mạnh đến chất lượng công tác quản lý đảng viên.

Từ những thực trạng và hạn chế trên nhóm nghiên cứu đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay như sau:

Một là: Nâng caonhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay; Tăng cường quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về quản lý đảng viên nói chung, quản lý đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; Nâng cao nhận thức về công tác quản lý đảng viên cho cấp ủy viên và đảng viên cần kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ thông qua các hình thức sinh hoạt, lãnh đạo, học tập, tự phê bình và phê bình;Thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị để nâng cao nhận thức cho đảng viên; Thông qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc để giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác quản lý đội ngũ đảng viên.

Hai là: Xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp công tác quản lý đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay; Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc.

Ba là:  Nâng cao đội ngũ bí thư, cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay; Nâng cao chất lượng cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc.

Bốn là: Thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liêu đảng viên; hằng năm tiến hành đối khớp danh sách đảng viên và kiểm tra hồ sơ đảng viên.

Năm là: Quan tâm thẩm định kỹ hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, yêu cầu kiểm tra nhận thức của đảng viên ngay từ cơ sở; Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, tăng cường hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trong công tác kết nạp đảng viên.

Sáu là: Đổi mới việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

Bảy là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên, phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong công tác quản lý đảng viên và vai trò tự quản lý của đội ngũ đảng viên; Tăng cường sự phối hợp giữa các Ban đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính của tỉnh Vĩnh Phúc; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy quản lý đảng viên công tác tại cơ quan đơn vị mình.

Việc sắp xếp các khối xây dựng tổ chức cơ sở đảng như hiện nay cơ bản đã đồng bộ, thống nhất với các tổ chức hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với Điều lệ Đảng.Công tác quản lý đội ngũ đảng viên là một nội dung, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên trong điều kiện, tình hình mới ngày càng trở lên bức thiết, đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu, nắm chắc thực trạng đội ngũ đảng viên và công tác quản lý đội ngũ đảng viên, từ đó tìm ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể để thực hiện tốt hơn. Trong quá trình thực hiện các giải pháp phải chú ý coi trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng đối với công tác Quản lý Đảng viên (QLĐV); xác định đúng các nội dung, không ngừng tìm tòi, đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp công tác QLĐV; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong công tác QLĐV; đề cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong tự quản lý, tự rèn luyện; tăng cường công tác KTGS đảng viên và thực hiện tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác QLĐV của các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối cơ quản tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.

BT. Tiến Đạt

 

Các tin đã đưa ngày: