Sở KH&CN: Nỗ lực duy trì vị trí dẫn đầu cải cách hành chính

05/11/2021

Với nhiều đổi mới trong công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ liên tục cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và năm 2020 đã vươn lên xếp vị trí thứ nhất với 81,72 điểm, cao hơn đơn vị cuối bảng xấp xỉ 19 điểm.

Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là trọng tâm, hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký cam kết với UBND tỉnh thực hiện 13 chỉ tiêu về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rà soát, trình UBND tỉnh ban hành 2 quyết định sửa đổi, bổ sung về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, chủ động đơn giản hóa quy trình giải quyết các thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công mức độ 3,4.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở đang tiếp nhận, giải quyết 67 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thuộc 4 lĩnh vực, gồm: Tiêu chuẩn đô lường chất lượng 17 thủ tục, sở hữu trí tuệ 2 lĩnh vực, an toàn bức xạ 7 thủ tục, hoạt động khoa học công nghệ 40 thủ tục. 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở phục vụ các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận lợi.

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là để hiện đại hóa nền hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc. Hiện 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính cá nhân để làm việc. Hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), mạng Internet và máy vi tính đáp ứng tốt yêu cầu công viêc. 100%  hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trên phần mềm; 100% công chức viên chức trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc qua phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử, mail công vụ. Cùng với đó, công bố 22 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai 12 chữ ký số và 01 chữ ký số trên sim PKI cá nhân cho lãnh đạo Sở để tăng hiệu quả trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của đơn vị, đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính công.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 319 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và tại Chi cục Tiểu chuẩn đo lường chất lượng. 100% hồ sở trả đúng và trước hạn, không có hồ sơ chậm muộn.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cam kết với UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 đạt từ 35-40%, những tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 210 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18 của UBND tỉnh về quy định trình tự, thủ tục thực hiện Quyết định số 89 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; trình UBND tỉnh Đề án xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Tăng cường công tác rà soát, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời công khai, minh bạch các thủ tục, phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: