Quy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

17/08/2021

Nhằm tạo tạo môi trường thu hút đầu tư có trình độ công nghệ cao, từng bước hình thành nền kinh tế tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới của tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù của tỉnh: Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về “Hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025”.

Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh,.. có thể tìm hiểu và nghiên cứu, phù hợp với quy định nêu tại Nghị quyết thì đăng ký với cơ quan Sở Khoa học và CN Vĩnh Phúc để được hướng dẫn, triển khai hỗ trợ theo quy định.

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (viết tắt là Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg). Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển là cơ sở để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị; tăng cường năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thiết bị; các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cá nhân có chuyển giao cho các doanh nghiệp kết quả nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xác định để tiếp cận nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết  số 89/2019/NQ-HĐND.

Theo đó, các Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg quy định có 99 danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, tiêu biểu như: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ lượng tử; Công nghệ tin sinh học; Công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; Công nghệ in 3D tiên tiến… và 107 danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, như: Thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; Dịch vụ tư vấn, thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin… Trong trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục như đã nêu tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, nhưng đáp ứng các quy định khác tại Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính.

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải File Quyết định tại đây

Phạm Thị Minh Tâm - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: