Đẩy mạnh hỗ trợ Khoa học và Công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

17/11/2020

Tính đến 30/10/2020, toàn tỉnh có tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là trên 11.200 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 128,3 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm khoảng 98% trên tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Tổng giá trị gia tăng năm 2019 của các DNNVV tạo ra chiếm 17,26% tổng giá trị gia tăng của toàn tỉnh; Vốn đăng ký bình quân của các DNNVV giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 5-12 tỷ đồng/doanh nghiệp. Các DNNVV đã tạo việc làm cho gần 80 ngàn lao động.

Ảnh minh họa

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của các DNNVV trong nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển mạng lưới cung cấp hàng hóa đến các vùng nông thôn, vùng núi đảm bảo an sinh xã hội, Từ năm 2013, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 về phát triển DNNVV đến năm 2020 nhằm huy động cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng đồng hành, tập trung các nhiệm vụ hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để các DNNVV của tỉnh nắm bắt những cơ hội kinh doanh và vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng; đểt ừng bước thay đổi diện mạo và vị thế của các DNNVV…

Sau khi Nghị quyết số 04-NQ/TU được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị kịp thời, nghiêm túc; chủ động đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 04-NQ/TU đề ra; đồng thời nghiên cứu xây dựng, đề xuất các chương trình, kế hoạch, dự án khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành cùng với các ngành, các cấp, năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã  tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết về hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Đây là những cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Đặc biệt, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Để giúp DN vượt qua được những khó khăn, thách thức cần có sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước.

Để chính sách sớm đến được với doanh nghiệp, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, thẩm định, phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ. Đồng thời nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ xin hỗ trợ của doanh nghiệp.

                                                                             Trần Nguyên Lý -  Sở KH&CN

Các tin đã đưa ngày: