Kết quả công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

11/06/2020

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong những nhiệm vụ, nội dung quan trọng phải thực hiện quyết liệt, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ CCHC; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các văn bản về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Sở.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của tỉnh, của Sở, để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh CCHC trọng tâm như: Kế hoạch số 01/KH- SKHCN, ngày 13/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; Kế hoạch số 04/KH- SKHCN, ngày 17/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020; Xây dựng báo cáo, báo cáo chuyên đề tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; Triển khai, quán triệt thực hiện công tác CCHC tới CBCCVC, gắn việc thực hiện CCHC trong ký giao ước thi đua của các phòng, các đơn vị trực thuộc trong Sở.

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CBCCVC tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;  Nghị quyết 60/NQ- HĐND ngày 19/7/2012 thông qua Chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020; nội dung Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30 tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Phối hợp Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Chuyên mục Cải cách hành chính tháng 01/2020.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản Quy phạm pháp luật: Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025; các văn bản khác như Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc; kiện toàn Ban chủ nhiệm 02 Chương trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN chuối tiêu hồng/rau quả; Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Đang trình, UBND tỉnh xem xét ban hành: Quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 84-Ctr/TU ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TU của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng đến năm 2035; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận tổng số 93 hồ sơ tại Trung tâm hành chính công (91 hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn, 01 hồ sơ trả lại, 01 hồ sơ đang giải quyết); tiếp nhận tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổng số 142 hồ sơ. Không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan về TTHC quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

Bố trí thay đổi 01 công chức của cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ thực hiện đúng theo quy định phối hợp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Rà soát, đề xuất UBND tỉnh ban hành chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2020 cho cán bộ, công chức và người lao động của Sở; đăng ký quỹ tiền lương Quý I và II/2020. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020, quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Tạo điều kiện để các CBCCVC trong Sở được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy, xây dựng tác phong làm việc phù hợp với tiến trình hội nhập. Quan tâm chú trọng tới việc cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn để kịp thời cập nhật các kiến thức cho CBCCVC.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành của Sở. 100% văn bản đi đến được lưu trữ và ký số trên hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; Đã triển khai cập nhật lại tài khoản người sử dụng trên phần mềm một cửa (tại công văn số 56/VP-KSTT ngày 14/02/2020); Kết nối, cung cấp thông tin Cổng dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020:

Để tiếp tục triển khai tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại Kế hoạch số 180/KH- UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Kế hoạch số 01/KH- SKHCN, ngày 13/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;

Hai là: Tiếp tục rà soát sắp xếp lại vị trí việc làm của một số cán bộ công chức viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp;

Ba là: Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Tỉnh ủy, UBND, Bộ KH&CN, Sở Nội vụ tổ chức. Tiếp tục rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; kiểm soát thủ tục hành chính;

Bốn là: Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Thủ tục hành chính (TTHC). Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia kiểm soát TTHC; tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh, khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC để giải quyết theo thẩm quyền; tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC;

Năm là: Công khai, minh bạch trong công tác kiểm soát TTHC; Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: