Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh thứ 14 về tài sản trí tuệ

29/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND tỉnh về Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa XVI, chiều 27/11/2019 tại Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định mức hố trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh, Thực hiện Quyết định1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5740/KH-UBND ngày 28/7/2017 về việc Triển khai thực hiện Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên,  trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như: Việc khai thác thị trường thông qua nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận gắn với địa danh còn hạn chế, gần như mới chỉ dừng lại ở việc công nhận tên gọi được định danh trên thị trường, chưa xây dựng được quy chế bảo hộ địa lý và truy xuất nguồn gốc, chưa có sản phẩm nào được gắn mã QR code giúp người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm sản xuất ở đâu? Quy trình sản xuất thế nào? và đạt tiêu chuẩn gì?. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa góp phần bảo tồn, phát triển và gia tăng giá trị sản phẩm, nhưng trên thực tế việc khai thác và giám sát, sử dụng chỉ dẫn địa lý còn lỏng lẻo khiến cho nạn hàng giả, hàng nhái vẫn còn sảy ra nhiều. Sản phẩm có giá trị và thương hiệu chưa được khẳng định đúng vị thế và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh còn gặp vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ kinh phí, do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 chậm.

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số14/2019/TT-BTC  Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. UBDN tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020: “...HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của Chương trình do ngân sách địa phương đảm bảo) quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm bảo phù hợp với nguyên tác quy định tại Thông tư này”. Vì vậy, để có căn cứ thực hiện hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế của tỉnh và đảm bảo theo quy định hiện hành, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình trên là cần thiết.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của tờ trình: Việc ban hành Nghị quyết “Quy định mức hố trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020” là đúng thẩm quyền và đủ cơ sở pháp lý và đề nghị giải trình làm rõ thêm cơ sở để lấy mức chi hỗ trợ tối đa theo Thông tư số14/2019/TT-BTC.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung tờ trình đảm bảo căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tiễn để trình lên kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.

Phạm Thị Minh Tâm

Các tin đã đưa ngày: