Một số quy định trong quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/11/2019

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về  Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

Yêu cầu chung đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở là phải có tính khoa học, sáng tạo, tính cần thiết, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành, địa phương và không có nội dung trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện. Riêng đối với đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật cần đáp ứng một trong những yêu cầu sau: Giải quyết các vấn đề KH&CN mới ở trình độ tiên tiến hơn so với địa phương hoặc trong nước; có khả năng thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài; sản phẩm dự kiến được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm có khả năng được cấp bằng độc quyền sở hữu công nghiệp, tạo chuyển biến về năng suất và chất lượng có hiệu quả đến kinh tế - xã hội và tác động đến sự phát triển của từng lĩnh vực.  Đối với đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, áp dụng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

Các bước để xác định, tuyển chọn và phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thông qua các bước sau:

- Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Sở KH&CN sẽ thông báo, hướng dẫn thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN hoặc trực tiếp bằng văn bản đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để các tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc này do Sở KH&CN thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở KH&CN (hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách) thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN để loại bỏ những nhiệm vụ có nội dung không đáp ứng các yêu cầu.

 - Thông báo danh mục, hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN để tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp. Các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chuẩn bị theo các biểu mẫu đính kèm quy định này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập tổ để mở, kiểm tra đánh giá và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ, đồng thời thông báo cho tổ chức nộp hồ sơ đối với hồ sơ không hợp lệ.

- Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo lĩnh vực. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền theo quy định của pháp luật do Giám đốc Sở KH&CN quyết định thành lập và tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp theo lĩnh vực để xem xét, đánh giá phù hợp, tính khả thi của hồ sơ đăng ký.

- Thông qua danh mục tổng hợp tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hoạt động tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp của các hội đồng tư vấn theo lĩnh vực. Cơ quan Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức họp để biểu quyết thông qua danh mục tổng hợp tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Về vấn đề thẩm định tài chính, kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Căn cứ Biên bản Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để xuất thực hiện, UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở KH&CN quyết định thành lập tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ KH&CN. Trên cơ sở Biên bản của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, Biên bản Hội đồng KH&CN tỉnh và hồ sơ, thuyết minh nhận được. Tổ thẩm định kinh phí tiến hành thẩm định dự toán kinh phí các nhiệm vụ KHCN theo các quy định (Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ KH&CN; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018).

Đối với việc phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Căn cứ kết quả tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua; kết quả thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN; tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Đối với quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Trình tự xác định, tuyển chọn, phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nhiệm thu, xử lý tài chính, tài sản, đăng ký lưu giữ, công nhận và phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ sở: Hàng năm, Thủ trưởng cơ sở thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, chủ động cân đối kinh phí để xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cơ sở. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cơ sở đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN tỉnh thì thủ trưởng cơ sở gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ để Sở KH&CN xem xét, phê duyệt. Trình tự xác định, tuyển chọn, phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nhiệm thu, xử lý tài chính, tài sản, đăng ký lưu giữ, công nhận và phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ sở và sử dụng các biểu mẫu tương ứng theo hướng dẫn của Sở KH&CN không trái với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Phùng Vân

Các tin đã đưa ngày: