Quy định về việc lập, thường xuyên cập nhật và lưu giữ Hồ sơ An toàn bức xạ

05/09/2019

Tại khoản 1 Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; khoản 1 Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng quy định: Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập nhật, lưu giữ Hồ sơ an toàn bức xạ gồm các nội dung sau:

1. Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;

2. Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm xạ định kỳ, tài liệu bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị kiểm xạ và các tài liệu khác có liên quan;

3. Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

4. Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ;

5. Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

6. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu;

7. Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

8. Hồ sơ kiểm xạ đối với công chúng gồm các nội dung: chương trình quan trắc và kết quả quan trắc bức xạ môi trường, kết quả hiệu chuẩn thiết bị quan trắc.

Tuy nhiên để phục vụ tốt cho công tác quản lý, theo dõi và sử dụng các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật tại các cơ sở bức xạ và quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ cần phải thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập nhật và lưu giữ Hồ sơ an toàn bức xạ gồm các nội dung như trên.

b) Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trình các hồ sơ an toàn bức xạ như trên cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

c) Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ an toàn bức xạ như trên theo quy định sau đây:

- Hồ sơ được chuyển giao cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, khi tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chấm dứt hoạt động;

- Hồ sơ quy định tại mục 1, 2 và 8 phía trên được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới, khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới;

- Hồ sơ quy định tại mục 3 và 7 phía trên được chuyển giao cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới;

- Hồ sơ quy định tại mục 4, 5 và 6 phía trên được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận nhân viên bức xạ, khi nhân viên bức xạ chuyển đi làm việc cho tổ chức, cá nhân mới.

d) Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên bức xạ, đối tượng khác có liên quan về hồ sơ chiếu xạ nghề nghiệp; Hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi không còn làm công việc bức xạ.

e) Nhân viên bức xạ phải bảo quản và lưu giữ sổ theo dõi liều bức xạ cá nhân. Cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ những thông tin trước đây liên quan đến chiếu xạ nghề nghiệp của mình.

Nguyễn Thành Trung - Phòng QLCN&TTCN

Các tin đã đưa ngày: