Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/03/2019

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN), hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, và là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Việc ứng dụng CNTT sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và các doanh nghiệp.

Trong năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐND, UBND tỉnh, toàn tỉnh đã tập trung phát triển và đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của mỗi địa phương, đơn vị, việc ứng dụng CNTT đang có sự phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cấp cơ sở. Các bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị được thành lập, là cầu nối giải quyết nhanh chóng, thuận tiện mọi thủ tục hành chính cho người dân khi đến các cơ quan, đơn vị làm việc.

Theo số liệu báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, hiện nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có cổng, trang thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ, được vận hành tập trung tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, cập nhật dữ liệu theo quy định. Hiện có 24 sở, ban, ngành, 09 huyện thành thị và 06 cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Các đơn vị triển khai hiệu quả như UBND các huyện Tam Dương, các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, TT&TT, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất... Đã thực hiện kết nối liên thông qua phần mềm giữa các đơn vị, địa phương và Văn phòng UBND tỉnh từ 01/9/2016. Qua đó, tích hợp việc gửi, nhận, phát hành văn bản đến và đi giữa các đơn vị, địa phương. 

Về ứng dụng thư điện tử công vụ: Đã cấp 8.329 hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Hiện nay, hệ thống thư điện tử công vụ đã hoạt động ổn định, một số loại văn bản như: mời họp, thông báo, kế hoạch, báo cáo,…đã được gửi nhận thường xuyên qua hệ thống.

Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng dùng chung như nêu trên, hầu hết các đơn vị, địa phương đều sử dụng các phần mềm như: Quản lý kế toán - tài chính, tài sản; quản lý nhân sự;... trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, nhiều đơn vị vận hành các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành như: quản lý hộ tịch; quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phần mềm các ngành thuế, kho bạc, hải quan,.... trong quản lý, điều hành, tác nghiệp.

Trong ứng dụng chữ ký số: Thực hiện bàn giao, hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho 419 cơ quan, 53 cá nhân. Theo cấp quản lý nhà nước thì cấp tỉnh đã bàn giao 150 chứng thư số; cấp huyện: 177 chứng thư số và cấp xã: 92 chứng thư số. Về chứng thư số cá nhân, tập trung chủ yếu cấp phát cho Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT và một số cá nhân cho Sở Y tế. Nhiều sở, ngành đã ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong luân chuyển văn bản đi như Sở TT&TT, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,.... Tuy nhiên, đa phần thí điểm luân chuyển song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử có ký số. 100% văn bản điện tử đăng tải trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh có ký số sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Mặc dù tình hình ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều hiệu quả tích cực, song vẫn còn một vài khó khăn, trở ngại nhất định, cụ thể như:

Tình trạng đầu tư thiếu đồng bộ, thiếu trang thiết bị tin học tại một số xã vùng nông thôn, miền núi; nhiều máy tính trang bị đã cũ, cấu hình thấp, xuống cấp nên chỉ sử dụng để soạn thảo văn bản, truy cập Internet, không thể cài thêm các phần mềm ứng dụng khác, do đó gây khó khăn trong việc quản lý dữ liệu cũng như xử lý công việc.

Một số bộ phận ở các cơ quan, đơn vị, việc ứng dụng CNTT cơ bản vẫn chỉ là đánh máy văn bản, nối mạng Internet để cập nhật, theo dõi tin tức. Bên cạnh đó, một khó khăn, trở ngại cho việc ứng dụng CNTT đó là thói quen và quy trình quản lý hành chính chưa thay đổi nên các hoạt động tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân của các xã, phường, thị trấn hiện nay vẫn chủ yếu theo cách thức truyền thống. Mặc dù có hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet, nhưng thông tin trao đổi qua mạng chưa nhiều, vẫn phải dùng văn bản giấy để chỉ đạo tổ chức thực hiện, báo cáo công việc.

Lĩnh vực CNTT phức tạp, công nghệ hiện đại, thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó thể chế, chính sách, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về CNTT chưa đầy đủ và đồng bộ, thậm chí chồng chéo, chưa cụ thể; đặc biệt thiếu các văn bản hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử còn triển khai chậm. Chưa xây dựng được hệ thống tích hợp, kết nối và chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng cần triển khai tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, nhân dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về ứng dụng CNTT. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền quán triệt việc sử dụng các ứng dụng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền để cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức công dân hiểu biết, nhận thức rõ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ hai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả theo định hướng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 1.0, giai đoạn 2018 - 2020, báo cáo đề xuất UBND tỉnh lộ trình, tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, thí điểm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, định hướng, đẩy mạnh việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước và các quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc;…Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; các giao dịch điện tử của tổ chức, công dân với cơ quan nhà nước, Sở TT&TT phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, đề xuất áp dụng chữ ký số đối với các loại văn bản, hồ sơ điện tử.

Thứ năm, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao “Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin” của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ chỉ số và tổ chức đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; triển khai ứng dụng phần mềm mã nguồn mở thay thế dần cho các phần mềm nguồn đóng có bản quyền; tăng cường sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến...

Việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh cần một quyết tâm rất cao và sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Do đó, bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý và trong đời sống xã hội.

Phùng Vân

Các tin đã đưa ngày: