Tình hình giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

03/01/2019

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1038 thủ tục hành chính được cập nhật để tiếp nhận hồ sơ và giám sát giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 10/12/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm là 29.807 hồ sơ, số hồ sơ đến hạn giải quyết là 26.060 hồ sơ. Số hồ sơ đã có kết quả đúng và trước hạn là 24.901 hồ sơ, đạt 95,55%.

Thực hiện Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (Ban hành kèm theo quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Sở Khoa học và Công nghệ đã chuyển 41  thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cử 01 cán bộ  tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm HCC.

Trong năm 2018, đã có 134 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm. Trong đó có 121 hồ sơ trả kết quả đúng hạn và trước hạn, chiếm tỷ lệ 96.8%. Tỷ lệ chậm hạn chiếm 5.47%.

Mục

Tiếp nhận
(hồ sơ)

Hồ sơ đã có kết quả

Trả lại HS

Trước hạn

Đúng hạn

Chậm hạn

Tổng

Trong hạn

Chậm hạn

Sở Khoa học và Công nghệ: Trước và đúng hạn: 96.8%; Chậm và quá hạn: 5.47%

Trong kỳ

134

100

21

4

125

6

3

Kỳ trước

0

0

0

0

0

0

0

Lũy kế

134

100

21

4

125

6

3


Thu Thuỷ

Các tin đã đưa ngày: