Hội đồng sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc họp đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018

02/01/2019

Chiều ngày 28/12/2018, Hội đồng sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành họp xem xét công nhận các sáng kiến thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội năm 2018. Đồng chí Vũ Việt Văn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến, từ ngày 01/9 đến ngày 25/10/2018, thường trực Hội đồng sáng kiến đã tiếp nhận 48 bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chấm và đề nghị gửi Hội đồng sáng kiến tỉnh xem xét công nhận. Qua thống kê theo lĩnh vực, công tác xây dựng đảng có 09 hồ sơ sáng kiến, công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền có 17 hồ sơ sáng kiến, công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế có 08 hồ sơ sáng kiến, công tác quản lý nhà nước về y tế, giáo dục có 06 hồ sơ sáng kiến, công tác quản lý nhà nước về đối ngoại có 03 hồ sơ sáng kiến, công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền có 02 hồ sơ sáng kiến, sáng kiến về kỹ thuật có 03 hồ sơ. Các đơn vị có sáng kiến đã bám sát kế hoạch của thường trực Hội đồng sáng kiến, nội dung các sáng kiến đã đưa ra được các giải pháp có hiệu quả trong quá trình áp dụng tại địa phương, cơ quan đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ tổ chuyên gia, tư vấn giúp việc, Hội đồng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đã tiến hành đánh giá, chấm điểm và đề nghị UBND tỉnh công nhận 43/48 sáng kiến (89,5%) đủ điều kiện, cụ thể: sáng kiến đạt loại xuất sắc (từ 84 điểm trở lên): 02 sáng kiến, sáng kiến đạt loại khá (từ 71-84 điểm): 16 sáng kiến, sáng kiến đạt loại trung bình (từ 50-71 điểm): 25 sáng kiến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Vũ Việt Văn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy, phát triển hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc lĩnh vực mà đơn vị quản lý. Đồng chí đề nghị thường trực Hội đồng sáng kiến xem xét những sáng kiến thiết thực trong lao động, sản xuất để xây dựng thành đề tài khoa học nhằm nhân rộng ra toàn tỉnh.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: