Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển đổi, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO/IEC 17025:2017 nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan

28/11/2018

Trong những năm qua Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc đã phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, tích cực tham gia đầy đủ các cuộc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý, như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc, cũng như các Sở, ban, ngành có liên quan khi có yêu cầu. Từ đó giúp các cơ quan quản lý kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của mình, như: hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; ISO/IEC 17025:2005.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý trong hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học, kỹ thuật, đồng thời thực hiện quy định của Nhà nước về việc chuyển đổi, cập nhật các hệ thống quản lý chất lượng theo các phiên bản mới nhất. Năm 2018 Trung tâm đã thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ phiên bản 2008, sang phiên bản 2015; ISO/IEC 17025 từ phiên bản 2005 sang phiên bản 2017, đồng thời mở rộng áp dụng ISO/IEC 17025 cho tất các các hoạt động cung ứng dịch vụ kỹ thuật còn lại của Trung tâm.

Với triết lý tư duy mới “tư duy dựa trên rủi ro”;  nhấn mạnh sự can dự của  lãnh đạo vào hệ thống quản lý chất lượng... Việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng với các phiên bản mới tại Trung tâm bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong thực nhiệm vụ được giao; Chủ động nhận diện, xác định rủi ro để đưa ra các giải pháp, tự động ngăn ngừa các kết quả không mong muốn, đồng thời thúc đẩy cải tiến liên tục;  Hệ thống quản lý chất lượng với các phiên bản mới góp phần nâng cao được năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật trong mọi hoạt động, đảm bảo độ chính xác, tính tin cậy của các kết quả kiểm định, thử nghiệm. Bên cạnh đó, các phiên bản mới được cập nhật đã giúp giảm bớt các thủ tục giấy tờ, đảm bảo tính linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống. Từ đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động và khẳng định chất lượng, uy tín của Trung tâm đối với đối tác và khách hàng trong các lĩnh vực liên quan.

Với những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động trong các lĩnh vực. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định được vai trò, vị thế và uy tín trong hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật. Từ đó góp phần phục vụ đầy đủ hơn yêu cầu công tác quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho sự nghiệp phát triển Khoa học và công nghệ, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc./.

Phùng Văn Đào 

Các tin đã đưa ngày: