Hưởng ứng “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

02/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 6761/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018. Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội và cũng đồng thời phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/1018.

Ngày pháp luật năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Và khẩu hiệu gồm: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018” “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền xây dựng dân chủ của nhân dân”; “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp”; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”; “Xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”; “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 09/11; vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần và những điểm mới của Hiếp pháp năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật đo lường; Luật chuyển giao công nghệ; Luật Bảo vệ môi trường; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; phổ biến nội quy, quy chế nội bộ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Hình thức triển khai và tổ chức thực hiện: Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền về Ngày Pháp luật với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đăng tải thông tin tuyên truyền về Ngày pháp luật; các Luật, Thông tư, Nghị định...trên chuyên mục Văn bản Quy phạm pháp luật về KH&CN; đăng tải Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến của nhân trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN. Tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực nghiên cứu các tài liệu đã được tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin của Sở nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật và hiệu quả thực thi pháp luật.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phạm Thị Minh Tâm 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: