Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng lực của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2021

12/10/2018

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã có những nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất. Hệ thống các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Kết quả công tác thanh tra đã giúp phát hiện những bất cập, hạn chế nảy sinh trong cơ chế quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được công tác thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập như: Tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhìn chung vẫn chưa theo kịp những yêu cầu ngày càng cao của quản lý nhà nước, chưa đáp ứng hết những đòi hỏi và kỳ vọng của nhân dân; hiệu lực, hiệu quả công tác của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra nhà nước còn thiếu tính hệ thống, chưa tạo ra sự chủ động. Để đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua, chỉ rõ những ưu điểm, thành tựu, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay, năm 2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng lực của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 -  2021”.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy: Trong những năm qua, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố. Trong những năm qua, công tác xây dựng ngành Thanh tra ngày càng được chú trọng, đội ngũ cán bộ Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra huyện, thành, thị, các sở ngành được kiện toàn, củng cố; xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, cán bộ thanh tra gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra được chú trọng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, hàng năm các cơ quan Thanh tra Nhà nước đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, thanh tra việc thực hiện chính sách xã hội, thanh tra lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, thanh tra chuyên đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thanh tra trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Cơ chế, phương pháp phối hợp xử lý kịp thời. Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, rà soát đơn thư tồn đọng; đôn đốc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ việc bức xúc nổi cộm mới phát sinh liên quan đến việc giao, cho thuê đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác thanh tra ở tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập như: Tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhìn chung vẫn chưa theo kịp những yêu cầu ngày càng cao của quản lý nhà nước, chưa đáp ứng hết những đòi hỏi và kỳ vọng của nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả công tác của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những còn hạn chế. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như việc xác định vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước còn có điểm chưa phù hợp; tổ chức bộ máy của các cơ quan  thanh tra nhà nước còn thiếu tính hệ thống, chưa tạo ra sự chủ động, độc lập cần thiết để đảm bảo tính khách quan, kịp thời trong quá trình hoạt động; quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; chưa có cơ chế phù hợp để đảm bảo thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra và thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay. Nhóm nghiên cứu và phát triển đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra cho đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2021 như sau:

Một là, nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra: Đối với Thanh tra cấp tỉnh và huyện cần tập trung làm tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật và phòng, chống tham nhũng; đối với Thanh tra cấp sở, tiếp tục củng cố tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; cùng với chức năng hoạt động thanh tra hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm thực hiện kiểm soát có hiệu quả việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Hai là, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra: Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh theo Luật Thanh tra và pháp luật khác có liên quan nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về tiếp công dân và về thanh tra; kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị, bộ phận thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, huyện nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; kiện toàn tổ chức thanh tra sở, ngành theo quy định của pháp luật về thanh tra và các pháp luật chuyên ngành, khắc phục những hạn chế về tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ba là, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra: Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, thẩm định kết luận thanh tra, công khai kết quả, quyết định xử lý về thanh tra; tập trung xem xét tính hợp pháp, chính xác của các kết luận thanh tra nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiến hành thanh tra lại hoặc kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định; đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và cấp dưới; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập; các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, huyện chú trọng việc phát hiện các sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng các kiến nghị qua hoạt động thanh tra.

Bốn là, đổi mới công tác quản lý, phân công sử dụng cán bộ, công chức ngành thanh tra: Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy chế quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra của tỉnh. Chú trọng công tác tuyển dụng mới nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu trình độ, chất lượng đầu vào của nguồn nhân lực mới hoặc tiếp nhận nguồn nhân lực có quá trình công tác và kinh nghiệm thực tiễn từ các ngành khác chuyển đến; phải có sự luân phiên chuyển đổi vị trí công tác, thông qua đó tạo môi trường rèn luyện đội ngũ công chức phát triển theo hướng giỏi một việc biết nhiều việc; quan tâm đào tạo sau đại học cả trong nước và nước ngoài đối với các ngành KH&CN, pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức.

Năm là, tăng cường đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra: Tiếp tục hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng mạng thông tin thông suốt từ thanh tra tỉnh đến thanh tra sở, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và với Thanh tra Chính phủ. Đảm bảo kịp thời cập nhật các thông tin, dữ liệu phản ánh tình hình công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của từng địa phương, đơn vị. Về kinh phí đảm bảo hoạt động của các cơ quan thanh tra hàng năm, ngoài kinh phí được phân bổ theo định mức chung của tỉnh đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tài chính các cấp cần tính toán bổ sung thêm phần kinh phí đảm bảo chi cho các chính sách đặc thù đưa vào dự toán ngay từ đầu năm như phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên ngành, trang phục ngành, kinh phí thanh tra chuyên ngành và kinh phí thực hiện các cuộc thanh tra và nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao. Hoàn thiện các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Phùng Vân

Các tin đã đưa ngày: