Hội nghị triển khai, thực hiện Luật chuyển giao công nghệ

06/09/2018

Ngày 05/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Dự Hội nghị, về phía Vụ đánh giá, thẩm định và Giám định công nghệ có các đồng chí: Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng, Đỗ Thị Bích Ngọc - Phó vụ trưởng. Về phía Sở KH&CN có các đồng chí: Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó Giám đốc phụ trách Sở; Nguyễn Công Quang - Phó giám đốc Sở. Đại diện các các sở, ban, ngành, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

 Đ/c Phạm Quang Nguyên - TUV, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số nội dung mới của Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao; các mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ... đồng thời phổ biến kiến thức về quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có những điểm mới như sau:

Thứ nhất, về Thẩm định công nghệ dự án đầu tư: Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (Luật CGCN 2017) quy định trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư phải được cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ: Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao; Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. Dự án đầu tư xây dựng có cấu phần công nghệ; Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng. Việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của các cơ quan QLNN: Cơ quan QLNN về đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan QLNN chuyên ngành để kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về chuyển giao công nghệ: Đăng ký CGCN: Tất cả hợp đồng CGCN phải được đăng ký với cơ quan QLNN có thẩm quyền và phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng CGCN hoặc Giấy phép CGCN. Quy định chi tiết về giá và thẩm định giá chuyển giao công nghệ: Giá công nghệ chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá. Nhằm ngăn chặn sự chuyển giá và quản lý chặt chẽ về thuế. Luật CGCN 2017 có các cơ chế chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ: Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Chính sách thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ.  Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đã được đưa vào Luật theo hướng tạo cơ chế phát triển nguồn cung, thúc đẩy nguồn cầu thông qua các hoạt động CGCN. Ngoài ra còn phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN. Các tổ chức trung gian này được quan tâm, hỗ trợ để thực hiện vai trò kết nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ. Quản lý nhà nước về Chuyển giao công nghệ: Trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đối với hoạt động CGCN được quy định chi tiết và cụ thể từ Điều 53 - Điều 58 của Luật CGCN 2017. Việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong việc CGCN thuộc thẩm quyền của các cơ quan QLNN về KH&CN. Các cơ quan QLNN về KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động CGCN trong các trường hợp: Theo kế hoạch; khi có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, CGCN trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư và hoạt động CGCN. Việc thống kê chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ được quy định chi tiết phù hợp với quy định của pháp luật về thống kê.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã nắm được những nội dung cơ bản liên quan đến Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Đồng thời, góp phần giúp cơ quan quản lý nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: